ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

   

  ปรัชญา

  พัฒนาคนให้มีความสมดุลในทุกมิติของชีวิต ให้คุณธรรมนำความรู้ เพื่อจะได้สามารถนำความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีปัญญาและมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อการรับใช้สังคม

  ปณิธาน

  มุ่งคุณธรรม เสริมปัญญา พัฒนาคน

  วิสัยทัศน์

  เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับนานาชาติ เป็นชุมชนวิชาการที่มีความเข้มแข็งในด้านการเรียน การสอนและการวิจัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการสร้างคุณลักษณะที่ดีของชีวิต (Character) เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข

  พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีปัญญาและมีคุณลักษณะที่ดีของชีวิตควบคู่ไปกับความรู้ ทักษะ ความสามารถ

  2. มีผลงานวิจัยในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอน และได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ

  3. มีโครงการและโปรแกรมการให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งในและต่างประเทศ

  4. เป็นแหล่งผลิตผู้นำและบุคคลตัวอย่างของสังคมและคริสตจักรทั่วโลก

  5. มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นสากลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  6. บูรณาการชีวิตนักศึกษาแบบองค์รวมของการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ อย่างสมดุลเพื่อพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

  วัตถุประสงค์

  เพื่อให้การดำเนินงานของการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และความคาดหวังของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส มหาวิทยาลัยจึงกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

  1. จัดการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติและความคาดหวังของคริสตจักร

  2. ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทำวิจัยหรือร่วมทำวิจัย และนำผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาชีวิต และพัฒนาสังคม

  3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา นำเอาความรู้ หลักธรรมทางศาสนามาเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิต และสร้างความเข้าใจในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติของตน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

  4. ส่งเสริมให้บัณฑิตมีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ อันนำไปสู่การกระทำอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง

  5. จัดระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้เป็นสากล ให้สามารถปฏิบัติภารกิจหลักได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งในด้านมาตรฐานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยและนานาชาติ และการพัฒนาชีวิตนักศึกษา

   

  Asia-Pacific International University © 2016. All Rights Reserved. 
  195 Moo 3 Muaklek Saraburi 18180 Thailand | Tel. +66 036 720 777 | info@apiu.edu | MAP
  a Seventh-day Adventist institution of higher education

  Follow Us

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม