คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์

  ข้อมูลทั่วไป

   คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้เปิดสอน 4 สาขาวิชาหลักได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ​ (หลักสูตรภาษาไทย), วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ), วิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) และวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (TESOL) (หลักสูตรนานาชาติ) และ 1 สาชาวิชาเพิ่มเติม ซึ่งคือวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม​ (ESL) โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทั้งไทยและต่างชาติที่มีคุณภาพ ให้มีความรู้และทักษะในการใช้งานภาษาอังกฤษในชีวิตจริงได้อย่างเชี่ยวชาญ โดยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในแขนงต่างๆ ได้จริง

   

  ระดับปริญญาตรี


  สมัครทางเว็บไซต์

  คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ข้อมูลด้านการเงิน

  หลักสูตรปริญญาตรี
  เลือกคณะและหลักสูตร

   

  Asia-Pacific International University © 2016. All Rights Reserved. 
  195 Moo 3 Muaklek Saraburi 18180 Thailand | Tel. +66 036 720 777 | info@apiu.edu | MAP
  a Seventh-day Adventist institution of higher education

  Follow Us

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม