วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม หลักสูตรนานาชาติ

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (ESL)

                                  วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (ESL) เป็นหนึ่งในกลุ่มวิชาเพิ่มเติมของคณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งจัดทำหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาของเรา มีความพร้อมในด้านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่ซึ่งวิชาต่างๆ จะสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ที่จะจดบันทึกในชั้นเรียน ฝึกการนำเสนอ รวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์ เขียนเรียงความ รายงานต่าง ๆ โดยนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรนี้ จะได้รับประกาศนียบัตร วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (ESL) หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

                                  วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเป็นหนึ่งในหลายๆ หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งวิชาต่างๆ ในหลักสูตรนี้ จะสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์จากต่างประเทศ ซึ่งมีหลากหลายเชื้อชาติ นอกจากนั้น หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จะช่วยเปิดโอกาสในการทำงานของนักศึกษาในอนาคตให้กว้างขวางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

   

  หลักสูตร ESL ของเรามี

  -          คณาจารย์ที่เพรียบพร้อมและมีประสบการณ์

  -          คณาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง

  -          การเรียนการสอนในทุกๆ ด้าน (การอ่าน เขียน ฟัง และพูด โดยสอนในวิธีที่จะกระตุ้นความอยากเรียน)

  การเรียนแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามความต้องการของนักศึกษา

  -          Basic 1

  -          Basic 2

  -          Intermediate 1

  -          Intermediate 2

  -          Advanced

   


  สมัครทางเว็บไซต์

  คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ข้อมูลด้านการเงิน

  หลักสูตรปริญญาตรี
  เลือกคณะและหลักสูตร

   

  Asia-Pacific International University © 2016. All Rights Reserved. 
  195 Moo 3 Muaklek Saraburi 18180 Thailand | Tel. +66 036 720 777 | info@apiu.edu | MAP
  a Seventh-day Adventist institution of higher education

  Follow Us

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม