คณะบริหารธุรกิจ

  ข้อมูลทั่วไป

        คณะบริหารธุรกิจได้เปิดสอน 5 สาขาวิชาหลักได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรภาษาไทย), วิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาไทย), สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ), วิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) และวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งไทยและต่างชาติให้มีความรู้พื้นฐานในระบบการจัดการ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ และมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้เหล่านั้น เพื่อการทำงานในชีวิตจริง

  ระดับปริญญาตรี


  สมัครทางเว็บไซต์

  คณะบริหารธุรกิจ  ข้อมูลด้านการเงิน

  หลักสูตรปริญญาตรี
  เลือกคณะและหลักสูตร

   

  Asia-Pacific International University © 2016. All Rights Reserved. 
  195 Moo 3 Muaklek Saraburi 18180 Thailand | Tel. +66 036 720 777 | info@apiu.edu | MAP
  a Seventh-day Adventist institution of higher education

  Follow Us

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม