ระดับปริญญาตรี

   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

   สาขาวิชาการจัดการ

                                  สาขาวิชาการจัดการเป็นหนึ่งในหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งจัดทำหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาของเรา มีความพร้อมในการจัดจ้างงานหรือตั้งธุรกิจขนาดเล็ก รวมทั้งจัดการสิ่งต่างๆ ในภาคการเงินหรือการค้า โดยนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรนี้ จะได้รับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

    หน่วยกิต

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  36
       กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
       กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9
       กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9
       กลุ่มวิชาภาษา 12
  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 96
       กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 42
       กลุ่มวิชาชีพ 39
       กลุ่มวิชาเลือก 12
  หมวดวิชาเลือกเสรี 6

  รวม                                                                  135

  รายชื่อวิชาในหลักสูตร ดังนี้

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป36 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6 หน่วยกิต
  GENL 1101 แหล่งข้อมูลและทักษะการเรียนรู้ 1 Cr
  GENL 1102 มนุษย์และการเข้าใจตนเอง 3 Cr
  GENL 2101 มนุษย์กับสังคม 2 Cr

  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์9 หน่วยกิต
  GENL 1100 สัมมนาพัฒนาคุณลักษณะ* 0 Cr
  GNGL 1103 ชีวิตและพันธกิจของพระเยซู3 Cr
  GENL 1104 หลักค�าสอนพื้นฐานคริสต์ศาสนา 3 Cr
  GENL 2106 จริยศาสตร์และการพัฒนาศีลธรรม 3 Cr
  * รายวิชาที่ตองเรียนในทุกภาคการศึกษาปกติ

  กลุ่มวิชาภาษา12 หน่วยกิต
  GENL 1106 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน* 3 Cr
  GENL 1107 ภาษาอังกฤษ1 3 Cr
  GENL 1108 ภาษาอังกฤษ2 3 Cr
  GENL 1109 ภาษาอังกฤษ3 3 Cr
  GENL 2113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 Cr
  * สำาหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสอบผ่านแบบทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ

  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9 หน่วยกิต
  GENL 1110 สุขภาพอนามัย 3 Cr
  GENL 1111 คณิตศาสตร์และแคลคูลัส 3 Cr
  GENL 1112 ตอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 Cr

  หมวดวิชาเฉพาะ96 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ42 หน่วยกิต
  ACCT 1301 หลักการบัญชี1 3 Cr
  ACCT 1302 หลักการบัญชี2 3 Cr
  MKTG 1300 หลักการตลาด 3 Cr
  MNGT 1301 หลักการจัดการ 3 Cr
  BUAD 2301 กฏหมายธุรกิจ 3 Cr

  BUAD 2302 สถิติธรุกิจ 3 Cr
  ECON 2301 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 3 Cr
  FINC 2300 การเงินธุรกิจ 3 Cr
  MNGT 2302 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3 Cr
  BUAD 3303 การภาษีอากร 3 Cr

  BUAD 3305 ภาษาอังกฤษธุรกิจ1 3 Cr
  BUAD 3306 ภาษาอังกฤษธุรกิจ2 3 Cr
  BUAD 3307 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3 Cr
  MNGT 4303 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 Cr

  กลุ่มวิชาชีพ39 หน่วยกิต
  MNGT 2204 พฤติกรรมบุคคลในองค์กร 3 Cr
  MNGT 2207 การจัดการทรัพยากรมนุษย์3 Cr
  MNGT 3206 ภาวะผู้นำและการเจรจาต่อรอง3 Cr
  MNGT 3208 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 Cr
  MNGT 3209 ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ 3 Cr
  MNGT 3210 การวางแผลการควบคุมการจัดการ3 Cr
  MNGT 3212 การประกอบการธุรกิจ3 Cr
  MNGT 3213 การบัญชีเพื่อการจัดการ3 Cr
  MNGT 3215 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ3 Cr
  MNGT 4205 วิธีวิจัยธุรกิจ 3 Cr
  MNGT 4211 การจัดการโครงการ3 Cr
  MNGT 4216 สัมมนาการจัดการ3 Cr
  MNGT 4221 การจัดการวัตกรรมเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง 3 Cr

  กลุ่มวิชาเอกเลือก12 หน่วยกิต
  BUAD 3204 จริยธรรมในทางธุรกิจ 3 Cr
  BUAD 3208 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3 Cr
  MNGT 3217 การจัดการสำนักงาน 3 Cr
  BUAD 3219 แรงงานสัมพันธ์ 3 Cr
  FIINC 4201 หลักการลงทุน 3 Cr
  MKGT 4201 การจัดการการตลาด 3 Cr
  MKGT 4202 การเงินส่วนบุคคล 3 Cr
  MKGT 4214 การจัดการค่าจ้างและเงินเดือน 3 Cr

  MKGT 4218 การจัดการคุณภาพ 3 Cr
  MKGT 4220 การจัดการธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 3 Cr
  MKGT 4222 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 3 Cr
  MKGT 4223 การฝึกงานด้านบริหารธุรกิจ 3 Cr

  หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนสอนในมหาวิทยาลัยทั้งนี้โดย
  ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
  ELEC 3001 กระบวนการกลุ่ม2 Cr
  ELEC 3002 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น2 Cr
  ELEC 3003 พิมพ์ดีดไทย2 Cr
  ELEC 3004 พิมพ์ดีภาษาอังกฤษ2 Cr
  ELEC 3005 การพูดในที่ประชุมชน2 Cr
  ELEC 3006 โภชนศาสตร์ 2 Cr
  ELEC 3007 พลศึกษา (วอลเลย์บอล) 1 Cr
  ELEC 3008 พลศึกษา (บาสเกตบอล) 1 Cr
  ELEC 3009 พลศึกษา (แบดมินตัน) 1 Cr
  ELEC 3010 พลศึกษา (ฟุตบอล) 1 Cr
  ELEC 3011 ประวัติวรรณกรรมที่ศักดิสิทธิ2 Cr
  ELEC 3012 ศาสนาเปรียบเทียบ 2 Cr
  ELEC 3013 ปรัชญาเบื้องต้น 2 Cr
  ELEC 3014 ศิลปนิยม 2 Cr
  ELEC 3016 หลักรัฐศาสตร์ 2 Cr
  ELEC 3017 ดนตรีประยุกต์ 2 Cr
  ELEC 3018 วรรณคดีเบื้องต้น 2 Cr
  ELEC 3019 วัฒนธรรมไทย 2 Cr

  ELEC 3020 การสมรสและครอบครัว 2 Cr
  ELEC 3021 ดนตรีประยุกต์ 2 Cr
  ELEC 3022 ดนตรีประยุกต์ 2 Cr

   

  Asia-Pacific International University © 2016. All Rights Reserved. 
  195 Moo 3 Muaklek Saraburi 18180 Thailand | Tel. +66 036 720 777 | info@apiu.edu | MAP
  a Seventh-day Adventist institution of higher education

  Follow Us

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม