ระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ

  หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

  กลุ่มวิชาศาสนศาสตร์ประยุกต์

                                  วิชาศริสตศาสนศึกษาเป็นหนึ่งในกลุ่มวิชาของคณะศาสนศึกษา ของมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งจัดทำหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาของเรา มีความพร้อมในการรับใช้คนในสังคมโลก จัดการกับความท้าทายในการเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณ และการเป็นผู้นำคริสตจักร โดยนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรนี้ จะได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

                                  วิชาคริสตศาสศึกษา เป็นหนึ่งในหลายๆ หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งวิชาต่างๆ ในหลักสูตรนี้จะถูกสอนในภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์จากต่างประเทศ ซึ่งรวมด้วยหลากหลายเชื้อชาติ นอกจากนั้น หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จะช่วยเปิดโอกาสในการทำงานของคุณในอนาคตให้กว้างขวางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

                                  สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง เพื่อให้พร้อมกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา ทางมหาวิทยาลัยเอง ก็ได้เปิดหลักสูตรเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษอีกด้วย (ESL) หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าได้ตามที่อยู่นี้ English as a Second Language

  หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

  กลุ่มวิชาคริสตศาสนศึกษา

    หน่วยกิต

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  36
       กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7
       กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 11
       กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12
       กลุ่มวิชาภาษา 6
  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 91
       กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 39
       กลุ่มวิชาชีพ 37
       กลุ่มวิชาเลือก 15
  หมวดวิชาเลือกเสรี 6

  รวม                                                                  133

   

   


  สมัครทางเว็บไซต์

  คณะศาสนศาสตร์  ข้อมูลด้านการเงิน

  หลักสูตรปริญญาตรี
  เลือกคณะและหลักสูตร

   

  Asia-Pacific International University © 2016. All Rights Reserved. 
  195 Moo 3 Muaklek Saraburi 18180 Thailand | Tel. +66 036 720 777 | info@apiu.edu | MAP
  a Seventh-day Adventist institution of higher education

  Follow Us

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม