คณะวิทยาศาสตร์ 

  หลักสูตรนานาชาติ

  ข้อมูลทั่วไป

  คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดสอน 2 สาขาได้แก่สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทั้งไทยและต่างชาติให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันทันสมัย โดยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง ยึดมั่นในหลักการและเหตุผล มีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีกับตัวเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาด้านวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

   

  ระดับปริญญาตรี


  สมัครทางเว็บไซต์

  หลักสูตรที่เปิดสอน

   

  Asia-Pacific International University © 2016. All Rights Reserved. 
  195 Moo 3 Muaklek Saraburi 18180 Thailand | Tel. +66 036 720 777 | info@apiu.edu | MAP
  a Seventh-day Adventist institution of higher education

  Follow Us

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม