ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการและอื่นๆ

   

  มหาวิทยาลัยมีพันธะหน้าที่ในการช่วยให้นักศึกษาแต่ละคนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ดังนั้น จึงจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เอื้ออำนวยให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ทุกหลักสูตรจะมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับหลักข้อเชื่อทางศาสนาโดยเน้นเรื่องจริยธรรม คุณธรรม และความถูกต้องดีงามในสังคม

  เครื่องแบบนักศึกษา

  นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการเข้าชั้นเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของมหาวิทยาลัย

  ความเป็นผู้นำและการทำงานระหว่างเรียน

  มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพของการเป็นผู้นำ และสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองด้วยการทำงานควบคู่ไปกับการเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา การกีฬา การเป็นผู้นำทางด้านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและอื่นๆ นักศึกษาที่ประสงค์จะทำงานในระหว่างศึกษา มหาวิทยาลัยได้จัดโปรแกรมการทำงานไว้รองรับความต้องการของนักศึกษาด้วย

  หอพักและโรงอาหาร

  มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาในทุกๆ ด้าน ของชีวิต โดยเฉพาะทักษะการอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน การเรียนรู้ทางด้านจริยธรรม คุณธรรม การใช้ชีวิตในสังคมอย่างถูกต้อง เหมาะสมและดีงาม จึงดำเนินงานแบบมหาวิทยาลัยที่อยู่อาศัย โดยให้นักศึกษาทุกคนพักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย นักศึกษาบางคนอาจได้รับอนุญาตให้พักอาศัยอยู่กับบิดามารดาหรือญาตสนิทที่อยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยหรือชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและมติของคณะกรรมการฝ่ายปกครอง (Students’s Life Committee) ทั้งนี้นักศึกษาที่ประสงค์จะพักอาศัยภายนอกบริเวณมหาวิทยาลัย ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อาจารย์พ่อบ้านหรือแม่บ้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฝ่ายปกครองแล้ว เพื่อให้การดำเนินการในทุกด้านมีความสอดคล้องกับปรัชญาและความเชื่อของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในเรื่องการมีสุขภาพดี การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค มหาวิทยาลัยจึงจัดอาหารมังสวิรัตินานาชาติที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ไว้บริการนักศึกษาที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัย

  การปฏิบัติตนในขณะศึกษา

  นักศึกษาที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาคือ การนมัสการพระเจ้า เช่น การประชุม การอบรมจริยธรรม (Chapel) ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และนักศึกษาที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยต้องเข้าร่วมการนมัสการในหอพักตามที่อาจารย์พ่อบ้านหรือแม่บ้านแต่ละหอพักกำหนด
  ตามหลักข้อเชื่อของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ถือว่าวันสะบาโตเป็นวันบริสุทธิ์ของพระเจ้า วันสะบาโตจะเริ่มต้นจากเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกของเย็นวันศุกร์ไปจนถึงดวงอาทิตย์ตกของเย็นวันเสาร์ ช่วงเวลาดังกล่าวนักศึกษาต้องเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าในโบสถ์ ศึกษาพระคริสตธรรม สนทนาธรรม และร่วมกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม ในวันนี้จะไม่มีการเรียนการสอน

  การชับชี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย

  นักศึกษาสามารถนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาใช้ในมหาวิทยาลัยได้ แต่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและจอดในบริเวณที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  มหาวิทยาลัยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีระบบเครือข่ายที่สามารถรองรับการเชื่อมโยงได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  สิ่งแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งเสพติด

  มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณมหาวิทยาลัยให้ปราศจาก สิ่งเสพติดรวมถึงการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด นักศึกษาต้องไม่นำสิ่งเสพติดเข้ามาภายในบริเวณมหาวิทยาลัย หากพบว่านักศึกษาคนใดเสพสิ่งเสพติดต่างๆ จะได้รับโทษทางวินัยและมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู้ปกครองมารับตัวนักศึกษากลับเพื่อนำไปฟื้นฟู และหากพบว่านักศึกษาคนใดจำหน่ายสิ่งเสพติดให้แก่เพื่อนนักศึกษา จะถูกให้ออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

  การให้คำปรึกษา

  มหาวิทยาลัยจัดให้มีศูนย์ให้คำปรึกษาไว้สำหรับนักศึกษาทุกคน

  การรักษาพยาบาล

  มหาวิทยาลัยมีพยาบาลประจำคลีนิคไว้ดูแลสุขภาพทั่วไปของนักศึกษา หากนักศึกษามีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ที่โรงพยาบาล นักศึกษาสามารถขอเบิกค่ารักษาพยาบาลได้การส่งเสริมและพัฒนาชีวิตทางด้านจิตวิญญาณ

  การส่งเสริมและพัฒนาชีวิตทางด้านจิตวิญญาณ

  มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ได้ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของนักศึกษา ดังนั้นคริตจักรของมหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมต่างงๆ ที่มุ่งเน้นถึงการพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ ซึ่งกิจกรรมนั้นจะมีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนา โดยเฉพาะเรื่องการเข้าร่วมประชุมนมัสการ ซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบันได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

  ความหลากหลายของวัฒนธรรม

  มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามาจากประเทศต่างๆ ดังนี้ 

  ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, บังกลาเทศ, กัมพูชา แคนาดา จีน โคลัมเบีย คองโก เอธิโอเปีย ฟิลิปปินส์ ฟินแลนด์ กาน่า ฮอนดูรัส

  ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิรัก ญี่ปุ่น เคนย่า เกาหลี ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ เนปาล ไนจีเรีย สิงค์โปร์ แอฟริกาใต้ ศรีลังกา ไทย เวียดนาม สหรัฐอเมริกา ซิมบับเว

   

  Asia-Pacific International University © 2016. All Rights Reserved. 
  195 Moo 3 Muaklek Saraburi 18180 Thailand | Tel. +66 036 720 777 | info@apiu.edu | MAP
  a Seventh-day Adventist institution of higher education

  Follow Us

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม