หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์จำนวน 3 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
GENL 1100 สัมมนาพัฒนาคุณลักษณะ*
Seminar in Character Development
*รายวิชาที่ต้องเรียนในทุกภาคการศึกษาปกติ
0
GENL 1101 แหล่งข้อมูลและทักษะการเรียนรู้
Learning Resources and Skills
1
GENL 2101 มนุษย์กับสังคม
Human Relations and Society
2

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
GENL 1103 ชีวิตและพันธกิจของพระเยซู
Life and Ministry of Jesus
3
GENL 1104 หลักคำสอนพื้นฐานคริสตศาสนา
Fundamental Teachings of Christianity
3
GENL 2106 จริยศาสตร์และการพัฒนาศีลธรรม
Ethics and Moral Development
3

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
GENL 1111 คณิตศาสตร์และแคลคูลัสเบื้องต้น
Mathematics and Basic Calculus
3
GENL 1112 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computers and Information Technology
3

กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
GENL 1107 ภาษาอังกฤษ 1
English I
3
GENL 1108 ภาษาอังกฤษ 2
English II
3
GENL 1109 ภาษาอังกฤษ 3
English III
3
GENL 2113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication
3

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 96 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 42 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
ACCT 1301 หลักการบัญชี 1
Principles of Accounting I
3
ACCT 1302 หลักการบัญชี 2
Principles of Accounting II
3
BUAD 2301 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
3
BUAD 2302 สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics for Research
3
BUAD 2303 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
English for Business
3
BUAD 3304 การภาษีอากร
Taxation
3
BUAD 3305 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
English for Career
3
BUAD 3306 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Quantitative Analysis for Business Decisions
3
ECON 2301 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Business Economics
3
FINC 2301 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3
MKTG 1301 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3
MNGT 1301 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
Management and Organization Behavior
3
MNGT 2302 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
Production and Operation Management
3
MNGT 4303 การบริหารเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 39 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
ACCT 2203 การบัญชีชั้นกลาง 1
Intermediate Accounting I
3
ACCT 2204 การบัญชีชั้นกลาง 2
Intermediate Accounting II
3
ACCT 3205 การบัญชีชั้นสูง 1
Advanced Accounting I
3
ACCT 3206 การบัญชีชั้นสูง 2
Advanced Accounting II
3
ACCT 3207 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Principles of Information Systems
3
ACCT 3208 การบัญชีต้นทุน
Cost Accounting
3
ACCT 3209 การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง
Internal Audit and Risk Management
3
ACCT 3210 การสอบบัญชี
Auditing
3
ACCT 3211 การบริหารต้นทุน
Cost Management
3
ACCT 4215 ระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี
Accounting Information Systems
3
ACCT 4216 การบัญชีภาษีอากร
Tax Accounting
3
ACCT 4217 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
Financial Reports and Analysis
3
ACCT 4218 สัมมนาการบัญชีการเงิน
Seminar in Financial Accounting
3

กลุ่มวิชาเอกเลือก จำนวน 15 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
ACCT 3212 การบัญชีเฉพาะกิจการ
Accounting for Specific Enterprises
3
ACCT 3213 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
Public Sector Accounting
3
ACCT 3214 การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
Accounting for Environmental and Social Responsibility
3
ACCT 3219 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบัญชี
English for Accounting
3
ACCT 4220 การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
Accounting for Planning and Control
3
ACCT 4221 การบัญชีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Small and Medium Enterprise Accounting
3
ACCT 4222 การบัญชีนิติวิทยา
Forensic Accounting
3
ACCT 4224 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
Information System Audit and Control
3
ACCT 4225 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
Accounting Software Packages
3
ACCT 4226 การวางแผนภาษี
Tax Planning
3
ACCT 4227 วิธีวิจัยทางการบัญชี
Accounting Research Methods
3
ACCT 4228 การฝึกงานด้านการบัญชี
Practical Training in Accounting
3
ACCT 4229 การงบประมาณยุคใหม่
Modern Budgeting
3

หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต

นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเลือกเสรีจ านวนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย และรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศที่มีข้อตกลงร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยหรือได้รับรองจากส านักงาน ก.พ.

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่1

ชื่อวิชา หน่วยกิต
ACCT 1301 หลักการบัญชี 1 3
GENL 1101 แหล่งข้อมูลและทักษะการเรียนรู้ 1
GENL 1103 ชีวิตและพันธกิจของพระเยซู 3
GENL 1107 ภาษาอังกฤษ 1 3
GENL 1113 คณิตศาสตร์และแคลคูลัสเบื้องต้น 3
MNGT 1301 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3
รวม 16

ภาคการศึกษาที่2

ชื่อวิชา หน่วยกิต
ACCT 1302 หลักการบัญชี 2 3
GENL 1104 หลักคำสอนพื้นฐานคริสตศาสนา 3
GENL 1108 ภาษาอังกฤษ 2 3
GENL 1112 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
MKTG 1301 หลักการตลาด 3
รวม 15

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่1

ชื่อวิชา หน่วยกิต
ACCT 2203 การบัญชีชั้นกลาง 1 3
BUAD 2301 กฎหมายธุรกิจ 3
ECON 2301 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3
GENL 1109 ภาษาอังกฤษ 3 3
GENL 2101 มนุษย์กับสังคม 2
GENL 2113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3
รวม 17

ภาคการศึกษาที่2

ชื่อวิชา หน่วยกิต
ACCT 2204 การบัญชีชั้นกลาง 2 3
BUAD 2302สถิติเพื่อการวิจัย 3
BUAD 2303 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3
FINC 2301 การเงินธุรกิจ 3
MNGT 2302 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3
GENL 2106 จริยศาสตร์และการพัฒนาศีลธรรม 3
รวม 18

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่1

ชื่อวิชา หน่วยกิต
ACCT 3205 การบัญชีชั้นสูง 1 3
ACCT 3207 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3
ACCT 3208 การบัญชีต้นทุน 3
BUAD 3304 การภาษีอากร 3
BUAD 3305 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 3
BUAD 3306 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3
รวม 18

ภาคการศึกษาที่2

ชื่อวิชา หน่วยกิต
ACCT 3206 การบัญชีชั้นสูง 2 3
ACCT 3209 การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง 3
ACCT 3210 การสอบบัญชี 3
ACCT 3211 การบริหารต้นทุน 3
วิชาเอกเลือก 3
วิชาเอกเลือก 3
รวม 18

ปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่1

ชื่อวิชา หน่วยกิต
ACCT 4215 ระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี 3
ACCT 4216 การบัญชีภาษีอากร 3
MNGT 4303 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3
วิชาเอกเลือก 3
วิชาเลือกเสรี 3
รวม 15

ภาคการศึกษาที่2

ชื่อวิชา หน่วยกิต
ACCT 4217 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ 3
ACCT 4214 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3
วิชาเอกเลือก 3
วิชาเอกเลือก 3
วิชาเลือกเสรี 3
รวม 15