หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์จำนวน 3 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
GENL 1100 สัมมนาพัฒนาคุณลักษณะ*
Seminar in Character Development
*รายวิชาที่ต้องเรียนในทุกภาคการศึกษาปกติ
0
GENL 1101 แหล่งข้อมูลและทักษะการเรียนรู้
Learning Resources and Skills
1
GENL 2101 มนุษย์กับสังคม
Human Relations and Society
2

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
GENL 1103 ชีวิตและพันธกิจของพระเยซู
Life and Ministry of Jesus
3
GENL 1104 หลักคำสอนพื้นฐานคริสตศาสนา
Fundamental Teachings of Christianity
3
GENL 2106 จริยศาสตร์และการพัฒนาศีลธรรม
Ethics and Moral Development
3

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
GENL 1111 คณิตศาสตร์และแคลคูลัสเบื้องต้น
Mathematics and Basic Calculus
3
GENL 1112 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computers and Information Technology
3

กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
GENL 1107 ภาษาอังกฤษ 1
English I
3
GENL 1108 ภาษาอังกฤษ 2
English II
3
GENL 1109 ภาษาอังกฤษ 3
English III
3
GENL 2113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication
3

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 93 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 42 หน่วยกิต

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
ACCT 1301 หลักการบัญชี 1
Principles of Accounting I
3
ACCT 1302 หลักการบัญชี 2
Principles of Accounting II
3
BUAD 2301 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
3
BUAD 2302 สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics for Research
3
BUAD 2303 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
English for Business
3
BUAD 3304 การภาษีอากร
Taxation
3
BUAD 3305 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
English for Career
3
BUAD 3306 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Quantitative Analysis for Business Decisions
3
ECON 2301 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Business Economics
3
FINC 2301 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3
MKTG 1301 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3
MNGT 1301 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
Management and Organization Behavior
3
MNGT 2302 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
Production and Operation Management
3
MNGT 4303 การบริหารเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ได้

(1) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business Management)

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
MNGT 2204 การประกอบการธุรกิจ
Entrepreneurship
3
MNGT 2206 การจัดการทุนมนุษย์
Managing Human Capital
3
MNGT 3207 ภาวะผู้นำและทักษะผู้บริหาร
Leadership and Skills of Executives
3
MNGT 3209 ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่
Modern Organization Theory
3
MNGT 3210 การวางแผนและการควบคุมการจัดการ
Management Planning and Control
3
MNGT 3213 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
3
MNGT 3214 การจัดการธุรกิจดิจิทัล
Digital Business Management
3
MNGT 3215 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Analytics
3
MNGT 3220 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
Business Ethics and Corporate Social Responsibility
3
MNGT 4205 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
Business Research Methodology
3
MNGT 4221 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ
Business Creativity and Innovation
3
MNGT 4216 สัมมนาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
Seminar in Modern Business Management
3

(2) กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด (Marketing Management)

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
MKTG 2202 พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior
3
MKTG 2203 การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
New Product Development and Design
3
MKTG 3204 การจัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า
Marketing Channels Management and Distribution
3
MKTG 3205 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication
3
MKTG 3206 การตลาดระดับโลก
Global Marketing
3
MKTG 3210 การตลาดดิจิทัล
Digital Marketing
3
MKTG 4201 การจัดการการตลาด
Marketing Management
3
MKTG 4207 การวิจัยตลาด
Marketing Research
3
MKTG 4208 สัมมนาการตลาดเชิงบูรณาการ
Seminar in Integrated Marketing
3
MNGT 3215 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Analytics
3
MNGT 3220 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
Business Ethics and Corporate Social Responsibility
3
MNGT 4221 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ
Business Creativity and Innovation
3

กลุ่มวิชาเอกเลือก จำนวน 15 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business Management)

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
MKTG 3209 การจัดการการขายและการพัฒนาธุรกิจ
Sales Management and Business Development
3
MKTG 4201 การจัดการการตลาด
Marketing Management
3
MKTG 4217 การตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
Marketing for Service Business
3
MNGT 3208 การจัดการธุรกิจระดับโลก
Global Business Management
3
MNGT 3217 การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
Organizational Development and Change Management
3
MNGT 3219 การจัดการค่าตอบแทนและแรงงานสัมพันธ์
Compensation Management and Labor Relations
3
MNGT 3224 การต่อรองและการทาสัญญาเชิงธุรกิจ
Business Negotiation and Contract
3
MNGT 4211 การจัดการโครงการ
Project Management
3
MNGT 4218 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
Quality and Productivity Management
3
MNGT 4222 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistic and Supply Chain Management
3
MNGT 4223 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ
Professional Internship in Business Administration
3

(2) กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด (Marketing Management)

รหัส รายวิชา หน่วยกิต
MKTG 3209 การจัดการการขายและการพัฒนาธุรกิจ
Sales Management and Business Development
3
MKTG 3211 การสร้างตราสินค้าและความภักดี
Branding and Loyalty
3
MKTG 3212 การตลาดทางตรง
Direct Marketing
3
MKTG 3213 การตลาดท้องถิ่น
Local Marketing
3
MKTG 3214 การจัดการประสบการณ์ลูกค้า
Customer Experience Management
3
MKTG 4217 การตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
Marketing for Service Business
3
MKTG 4218 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาด
Professional Internship in Marketing
3
MNGT 2204 การประกอบการธุรกิจ
Entrepreneurship
3
MNGT 3207 ภาวะผู้นาและทักษะผู้บริหาร
Leadership and Skills of Executives
3
MNGT 3224 การต่อรองและการทาสัญญาเชิงธุรกิจ
Business Negotiation and Contract
3
MNGT 4222 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistic and Supply Chain Management
3

หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต

นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเลือกเสรีจานวนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา หน่วยกิต
ACCT 1301 หลักการบัญชี 1 3
GENL 1101 แหล่งข้อมูลและทักษะการเรียนรู้ 1
GENL 1103 ชีวิตและพันธกิจของพระเยซู 3
GENL 1107 ภาษาอังกฤษ 1 3
GENL 1111 คณิตศาสตร์และแคลคูลัสเบื้องต้น 3
MNGT 1301 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3
รวม 16

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา หน่วยกิต
ACCT 1302 หลักการบัญชี 2 3
GENL 1104 หลักคำสอนพื้นฐานคริสตศาสนา 3
GENL 1108ภาษาอังกฤษ 2 3
GENL 1112คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
MKTG 1301 หลักการตลาด 3
รวม 15

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา หน่วยกิต
BUAD 2301 กฎหมายธุรกิจ 3
ECON 2301 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3
GENL 1109 ภาษาอังกฤษ 3 3
GENL 2101 มนุษย์กับสังคม 2
GENL 2113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3
MNGT 2204 การประกอบการธุรกิจ 3
รวม 17

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา หน่วยกิต
BUAD 2302 สถิติเพื่อการวิจัย 3
BUAD 2303 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3
FINC 2301 การเงินธุรกิจ 3
GENL 2106 จริยศาสตร์และการพัฒนาศีลธรรม 3
MNGT 2206 การจัดการทุนมนุษย์ 3
MNGT 2302 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3
รวม 18

 

 

 

 

 

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา หน่วยกิต
BUAD 3304 การภาษีอากร 3
BUAD 3305 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 3
BUAD 3306 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3
MNGT 3209ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ 3
MNGT 3213 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3
MNGT 3214 การจัดการธุรกิจดิจิทัล 3
รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา หน่วยกิต
MNGT 3207 ภาวะผู้นำาและทักษะผู้บริหาร 3
MNGT 3210 การวางแผนและการควบคุมการจัดการ 3
MNGT 3215 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3
MNGT 3220 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3
วิชาเอกเลือก 3
วิชาเอกเลือก 3
รวม 18

ปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา หน่วยกิต
MNGT 4205 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3
MNGT 4221 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ 3
MNGT 4303 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3
วิชาเอกเลือก 3
วิชาเลือกเสรี 3
รวม 15

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา หน่วยกิต
MNGT 4216 สัมมนาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 3
วิชาเอกเลือก 3
วิชาเอกเลือก 3
วิชาเลือกเสรี 3
รวม 12

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา หน่วยกิต
ACCT 1301 หลักการบัญชี 1 3
GENL 1101 แหล่งข้อมูลและทักษะการเรียนรู้ 1
GENL 1103 ชีวิตและพันธกิจของพระเยซู 3
GENL 1107 ภาษาอังกฤษ 1 3
GENL 1111 คณิตศาสตร์และแคลคูลัสเบื้องต้น 3
MNGT 1301การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3
รวม 16

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา หน่วยกิต
ACCT 1302 หลักการบัญชี 2 3
GENL 1104 หลักคำสอนพื้นฐานคริสตศาสนา 3
GENL 1108 ภาษาอังกฤษ 2 3
GENL 1112คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
MKTG 1301 หลักการตลาด 3
รวม 15

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา หน่วยกิต
BUAD 2301 กฎหมายธุรกิจ 3
ECON 2301 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3
GENL 1109ภาษาอังกฤษ 3 3
GENL 2101 มนุษย์กับสังคม 2
GENL 2113ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3
MKTG 2202 พฤติกรรมผู้บริโภค 3
รวม 17

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา หน่วยกิต
BUAD 2302สถิติเพื่อการวิจัย 3
BUAD 2303ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3
FINC 2301 การเงินธุรกิจ 3
GENL 2106จริยศาสตร์และการพัฒนาศีลธรรม 3
MKTG 2203 การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 3
MNGT 2302การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3
รวม 18

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา หน่วยกิต
BUAD 3304 การภาษีอากร 3
BUAD 3305 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 3
BUAD 3306การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3
MKTG 3204 การจัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า 3
MKTG 3205 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3
MKTG 3206 การตลาดระดับโลก 3
รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา หน่วยกิต
MKTG 3210 การตลาดดิจิตัล 3
MNGT 3215 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3
MNGT 3220 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3
วิชาเอกเลือก 3
วิชาเอกเลือก 3
วิชาเลือกเสรี 3
รวม 18

ปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา หน่วยกิต
MKTG 4201 การจัดการการตลาด 3
MKTG 4207การวิจัยตลาด 3
MNGT 4221 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ 3
MNGT 4303 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3
วิชาเอกเลือก 3
รวม 15

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา หน่วยกิต
MKTG 4208 สัมมนาการตลาดเชิงบูรณาการ 3
วิชาเอกเลือก 3
วิชาเอกเลือก 3
วิชาเลือกเสรี 3
รวม 12