ผลิตบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก มีนโยบายในการผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ (TQF) ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาประเทศ มีการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตและบูรณาการแนวคิดจิตวิญญาณการรับใช้ตามแนวคริสเตียนเพื่อให้มีอัตลักษณ์และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

บัณฑิตของคณะฯมีงานทันทีที่จบการศึกษาร้อยละ 100 และจากการทำวิจัยติดตามผู้ใช้บัณฑิตหลายปีที่ผ่านมา พบว่า พยาบาลวิชาชีพจากคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นมีคุณภาพและสร้างควาพึงพอใจให้กับสถาบันผู้ใช้บัณฑิตระดับดีถึงดีมาก


Saraburi Campus
195 Moo 3 Muaklek Saraburi
18180 Thailand
+66 036 720 777 - 783

Bangkok Campus
Mission Faculty of Nursing
430 Pitsanuloke Road Dusit
Bangkok 10300 Thailand
+66 02 280 8243 - 6

Follow Us

facebook thumbnail   instagram thumbnail   youtube thumbnail


Terms of Service | Privacy Policy