คณะผู้บริหาร
อาจารย์ ดร. จารุรัตน์ ศรีรัตนประภาส

อาจารย์ ดร. จารุรัตน์ ศรีรัตนประภาส

คณบดี

อาจารย์ ดร. จิราวรรณ กล่อมเมฆ

อาจารย์ ดร. จิราวรรณ กล่อมเมฆ

รองคณบดี วิทยาเขตกรุงเทพ

อาจารย์ภุมริน อินทชัย

อาจารย์ภุมริน อินทชัย

รองคณบดี วิทยาเขตมวกเหล็ก
ผู้ประสานกลุ่มวิชา
การศึกษาทั่วไปและพื้นฐานวิชาชีพ
และกลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน

อาจารย์สมศรี รัตนปริยานุช

อาจารย์สมศรี รัตนปริยานุช

ผู้ประสานกลุ่มวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์อรเพ็ญ พงศ์กล่ำ

อาจารย์อรเพ็ญ พงศ์กล่ำ

ผู้ประสานกลุ่มวิชา
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

อาจารย์อัมพร เนียมกุลรักษ์

อาจารย์อัมพร เนียมกุลรักษ์

ผู้ประสานกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์

อาจารย์นิราศศิริ โรจนธรรมกุล

อาจารย์นิราศศิริ โรจนธรรมกุล

ผู้ประสานกลุ่มวิชา
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


Saraburi Campus
195 Moo 3 Muaklek Saraburi
18180 Thailand
+66 036 720 777 - 783

Bangkok Campus
Mission Faculty of Nursing
430 Pitsanuloke Road Dusit
Bangkok 10300 Thailand
+66 02 280 8243 - 6

Follow Us

facebook thumbnail   instagram thumbnail   youtube thumbnail


Terms of Service | Privacy Policy