การจัดการความรู้

ความรู้หลัก

Neumann Theory System

Neumann Theory System ดร.จารุรัตน์ NANDA Nursing Diagnosis List For 2015 NSM Highlights and Application (PDF) NSM Highlights and Application (PPT) ดร.พรพรรณ 5 Variables (PDF) 5 Variables (PPT) Neumann and Family (PDF) Neumann and Family (PPT) Neumann...

Best Practices

Best practice in Neuman Theory

Best practice in Neuman theory I. กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก II. กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ III. กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน เเบบฟอร์ม Nursing care plan แบบใหม่ IV. กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน โครงการ Best practice ภาคการพยาบาลพื้นฐาน May2(2019) V. กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน...

CPR Training Presentation

CPR training presentationfor health care provider (PPT)CPR training presentationfor health care provider (PDF)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อื่นๆ

KM 25 January 2561

ตารางเปรียบเทียบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพแต่ละระดับการศึกษา (PDF) ประกาศสภาการพยาบาลเรื่องนโยบายสภาการพยาบาลในการส่งเสรมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ (PDF) ประกาศสภาการพยาบาลเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (PDF) ประกาศสภาการพยาบาลเรื่องสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ (PDF)...

Food, Nutrition and Health อ.ประหยัดศรี

Food,Nutrition and Health อ.ประหยัดศรี (PDF) โปรแกรมเสริมการเรียนการสอน (Folder) Library (Folder) [gallery size="large"...

Presentation Vaccine อ.อัมพร

กฏหมายที่ควรรู้ ป้องกันการฟ้องร้องบุคคลากรทางการแพทย์ อ.สาวิกา (PDF) Presentation vaccine อ.อัมพร (PPT) [gallery size="large" columns="2"...

asia-pacific-logo-white h70
Saraburi Campus
195 Moo 3 Muaklek Saraburi
18180 Thailand
+66 036 720 777 - 783

Bangkok Campus
Mission Faculty of Nursing
430 Pitsanuloke Road Dusit
Bangkok 10300 Thailand
+66 02 280 8243 - 6

Follow Us

facebook thumbnail   instagram thumbnail   youtube thumbnail


Terms of Service | Privacy Policy

Follow Us

Asia-Pacific International University
Copyright © 2018. All rights reserved.
a Seventh-day Adventist Church
institution of higher education.

Terms of Service | Privacy Policy