การจัดการความรู้

การพยาบาลโดยใช้ทฤษฎีระบบของนิวแมน

ความรู้หลัก

Neumann Theory System

Neumann Theory System ดร.จารุรัตน์ NANDA Nursing Diagnosis List For 2015 NSM Highlights and Application (PDF) NSM Highlights and Application (PPT) ดร.พรพรรณ 5 Variables (PDF) 5 Variables (PPT) Neumann and Family (PDF) Neumann and Family (PPT) Neumann System Model...

Best Practices

CPR Training Presentation

CPR training presentationfor health care provider (PPT)CPR training presentationfor health care provider (PDF)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อื่นๆ

ระบบและกลไกจริยธรรมในการจัดการศึกษา

ตารางเปรียบเทียบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพแต่ละระดับการศึกษา (PDF) ประกาศสภาการพยาบาลเรื่องนโยบายสภาการพยาบาลในการส่งเสรมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ (PDF) ประกาศสภาการพยาบาลเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (PDF) ประกาศสภาการพยาบาลเรื่องสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ (PDF)...


Saraburi Campus
195 Moo 3 Muaklek Saraburi
18180 Thailand
+66 036 720 777 – 783

Bangkok Campus
Mission Faculty of Nursing
430 Pitsanuloke Road Dusit
Bangkok 10300 Thailand
+66 02 280 8243 – 6

Follow Us

facebook thumbnail   instagram thumbnail   youtube thumbnail


Terms of Service | Privacy Policy