บริการวิชาการแก่สังคม
คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น ให้การสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาและคณาจารย์ ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชนในการให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาวิชาชีพ โดยยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน โดยเฉพาะสถาบันสุขภาพ โรงเรียนและชุมชนรอบคณะฯทั้งวิทยาเขตกรุงเทพมหานครฯและวิทยาเขตมวกเหล็ก รวมถึงศิษย์เก่าของคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น อีกทั้งส่งเสริมการนำความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการมาถ่ายทอดสู่บุคลากรภายในสถาบันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย


Saraburi Campus
195 Moo 3 Muaklek Saraburi
18180 Thailand
+66 036 720 777 - 783

Bangkok Campus
Mission Faculty of Nursing
430 Pitsanuloke Road Dusit
Bangkok 10300 Thailand
+66 02 280 8243 - 6

Follow Us

facebook thumbnail   instagram thumbnail   youtube thumbnail


Terms of Service | Privacy Policy