ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
พัฒนาคนให้มีความสมดุลในทุกมิติของชีวิต โดยมีคุณธรรมนำความรู้ และนำความรู้สู่การรับใช้ผู้อื่นในสังคมแบบองค์รวม

ปณิธาน  
“มุ่งคุณธรรม เสริมปัญญา พัฒนาคน”

วิสัยทัศน์ 
เป็นคณะพยาบาลศาสตร์เอกชน ที่ผลิตพยาบาลนานาชาติ 1 ใน 10 ของประชาคมอาเซียน ในปี 2020

พันธกิจ
คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น เป็นสถาบันที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตในบรรยากาศแบบคริสเตียน โดยมุ่งปฏิบัติภารกิจ 6 ด้าน ดังนี้

  1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะที่ดีของชีวิตตามปรัชญาของสถาบัน
  2. ส่งเสริมการทำวิจัย และการนำผลงานการวิจัยมาใช้เพื่อประโยชน์ในวิชาชีพและสังคม
  3. ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในด้านที่คณาจารย์มีความพร้อมและเชี่ยวชาญ
  4. ส่งเสริมให้มีการทำนุบำรุงและเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทย
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะฯ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯให้มีประสิทธิภาพ


Saraburi Campus
195 Moo 3 Muaklek Saraburi
18180 Thailand
+66 036 720 777 - 783

Bangkok Campus
Mission Faculty of Nursing
430 Pitsanuloke Road Dusit
Bangkok 10300 Thailand
+66 02 280 8243 - 6

Follow Us

facebook thumbnail   instagram thumbnail   youtube thumbnail


Terms of Service | Privacy Policy