การประกันคุณภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีระบบและกลไกในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ และครอบคลุมดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) , สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย และ Adventist Accrediting Association (AAA) อีกทั้งได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษานำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการทำวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

จากหลายปีที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นได้ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษาทั้งหมดนี้ในระดับที่ดีเสมอมา


Saraburi Campus
195 Moo 3 Muaklek Saraburi
18180 Thailand
+66 036 720 777 - 783

Bangkok Campus
Mission Faculty of Nursing
430 Pitsanuloke Road Dusit
Bangkok 10300 Thailand
+66 02 280 8243 - 6

Follow Us

facebook thumbnail   instagram thumbnail   youtube thumbnail


Terms of Service | Privacy Policy