เลือกหน้า
เลือกหน้า
การประกันคุณภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีระบบและกลไกในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ และครอบคลุมดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) , สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย และ Adventist Accrediting Association (AAA) อีกทั้งได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษานำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการทำวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

จากหลายปีที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นได้ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษาทั้งหมดนี้ในระดับที่ดีเสมอมา

Apply Now     |     Visit Us     |     Give     |     Contact Us     |     Online Payment