งานวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น ได้พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่คณาจารย์ เพิ่มจำนวนงานวิจัยที่มีคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์ สนับสนุนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยการกำหนดระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่คณาจารย์เป็นระยะๆ อีกทั้งสถาบัน ได้ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการทำวิจัย การให้รางวัลงานตีพิมพ์ต่างๆ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและหรือนานาชาติ


Saraburi Campus
195 Moo 3 Muaklek Saraburi
18180 Thailand
+66 036 720 777 - 783

Bangkok Campus
Mission Faculty of Nursing
430 Pitsanuloke Road Dusit
Bangkok 10300 Thailand
+66 02 280 8243 - 6

Follow Us

facebook thumbnail   instagram thumbnail   youtube thumbnail


Terms of Service | Privacy Policy