Asia-Pacific International University
วันไหว้ครู

วันไหว้ครู

  วันไหว้ครูเป็นวันเริ่มต้นปีการศึกษาที่เป็นการให้เกียรตและชื่นชมครูทุกคน...

วันไหว้ครู

วันไหว้ครู

วันกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูหรือที่เรียกว่าวันไหว้ครูในประเทศไทยมักมีการเฉลิมฉลองในช่วงต้นปีการศึกษาใหม่...