Asia-Pacific International University

การบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์เป็นโครงการที่จัดและดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ AIU ช่วงเช้าเต็มไปด้วยกิจกรรมและการเรียนรู้สำหรับทุกคน

โครงการเริ่มเวลา 8.00 น. นักศึกษาวิทยาศาสตร์ได้นำเด็กนักเรียนไปที่อาคารแรก หอประชุมกิติ-ทัศนีย์ โดยมี ดร.Elvin Walemba ดร.Maxine Newell และ ดร.Kamolnan Taweeyanyongkul เป็นผู้ดำเนินโครงการ นักเรียนได้พบกับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยที่จะอยู่กับพวกเขาตลอดทั้งโปรแกรม หลังจากพิธีเปิด นักเรียนจะถูกสุ่มแบ่งเป็นสามกลุ่ม จากนั้นเดินไปยังอาคารวิทยาศาสตร์และแยกเข้าห้องเรียนตามที่แบ่งไว้ เพื่อเริ่มต้นการเรียนรู้ในช่วงเช้า

แต่ละห้องเรียนมีครูที่พร้อมรับมือกับบทเรียนและกลุ่มนักเรียน ก่อนเริ่มความสนุก นักเรียนต้องทำแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อให้ครูเข้าใจความรู้ของนักเรียนก่อนการเรียน ทันทีที่นักเรียนทำแบบทดสอบเสร็จ ชั้นเรียนก็เริ่มขึ้น

แต่ละบทเรียนใช้เวลา 40 นาที โดยมีกิจกรรมภาคปฏิบัติและการบรรยายสำหรับนักเรียน หมวดที่ 1 นำโดยนาง Ratna Noah โดยมีศิษย์เก่าจากแผนกสองคนคือ Clifford และ Monthira พวกเขาสอนนักเรียนเรื่องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ หมวดที่ 2 นำโดย ดร.Tatenda Mushunje และ ดร.Kamolnan Taweeyanyongkul ซึ่งสอนเรื่องพันธุกรรม หมวดที่ 3 วิชาเคมี นำโดย Wayne Gurit, La Sasi และ Aung Chan Min

เมื่อหมดเวลา นักเรียนก็หมุนเวียนห้องเรียนและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากครูคนอื่นๆ เมื่อบทเรียนที่สามหรือบทเรียนครั้งสุดท้ายสิ้นสุดลง นักเรียนก็ทำการทดสอบอีกครั้งเพื่อดูว่าพวกเขาได้เรียนรู้มากเพียงใดจากชั้นเรียนตอนเช้า หลังจากนักเรียนเรียนและทดสอบเสร็จแล้ว พวกเขาก็รวมตัวกันที่ด้านนอกอาคารวิทยาศาสตร์เพื่อถ่ายรูป

แน่นอนว่าวันนี้จะไม่สมบูรณ์หากไม่มีอาหาร ในช่วงพักกลางวัน นักเรียนได้รับอาหารกลางวันแบบแพ็คกล่องเพื่อรับประทานระหว่างเดินทางกลับโรงเรียน

นับเป็นพรอันยิ่งใหญ่สำหรับนักศึกษา AIU คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้มีปฏิสัมพันธ์และสอนเด็กนักเรียน

– By Paula Cikū Njine