Step 1:

กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ apiu.edu หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่มหาวิทยาลัย
     วิทยาเขตกรุงเทพ (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์)
     วิทยาเขตมวกเหล็ก (ทุกคณะ)
     *หากสมัครผ่านเว็บไซต์
สามารถอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครทางเว็บไซต์หรือส่งมาตามที่อยู่ถึง สำนักรับนักศึกษาและทะเบียน มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ตู้ปณ. 4 อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี 18180

Step 2:

ชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท
โดยโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
เลขที่บัญชี 055-1-31754-8  ธนาคารกรุงศรี สาขามวกเหล็ก บัญชีออมทรัพย์
เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งใบเสร็จเพื่อยืนยันการโอนเงินของท่านโดยผ่านทาง แฟกซ์: 036-720664 หรือทางอีเมล: studentfinance@apiu.edu
(และกรุณาเก็บใบเสร็จการโอนเงินไว้) หรือสามารถชำระเงินสดได้ที่แผนกการเงินของมหาวิทยาลัยฯ

Step 3:

เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับผ่านทาง E-mail
(สำหรับผู้สมัครผ่านเว็บไซต์)
พร้อมส่งหนังสือตอบรับและกำหนดการผ่านทางไปรษณีย์
หากไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 2 อาทิตย์ สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ 036-720777 ต่อ 1114 หรือ 036-720758 (สำนักรับนักศึกษาและทะเบียน)

Step 4:

ดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนด (สอบ, ปฐมนิเทศ) รายละเอียดกำหนดการต่างๆจะจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ และทางอีเมล

 —————-

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นผู้ที่สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเกรด 12 หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
  2. ผู้สมัครต้องยื่นใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา (ฉบับจริง) กรณีที่กำลังจะจบการศึกษา ให้ยื่นใบแสดงผลการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด และหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา (ฉบับจริง)
  3. มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา
  4. มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร

  1. ใบแสดงผลการศึกษา ใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือใบเทียบเท่าจาก กระทรวงศึกษาธิการฉบับจริง พร้อมสำเนา
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1x1 นิ้ว จำ นวน 3 รูป
  5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  6. ใบรับรองแพทย์

 สนใจมาเรียนกับเรา

ติดต่อเรา

11 + 5 =

Apply Now     |     Visit Us     |     Give     |     Contact Us     |     Online Payment