Asia-Pacific International University

ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2562  มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกได้ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเพื่อการจัดการและเศรษฐศาสตร์ สาขากัมปงจาม (UME-KPC) จำนวน 19 คน ที่เข้าเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จุดประสงค์ของการเยี่ยมชมในครั้งนี้ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนและศึกษาการใช้ชีวิตของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย  นอกจากการเข้าเยี่ยมชมแล้วยังได้ศึกษาการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะบริหารธุรกิจ รวมถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย หนึ่งในคณะผู้เยี่ยมชมคือ Mr. Sam Thoeun ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการของ UME-KPC