Asia-Pacific International University

เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกได้รับเกียรติในการต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา

คณะผู้เยี่ยมชมจากศูนย์ฝึกอบรมภาษาแคนเดิลไลท์และศูนย์ฝึกวิชาชีพจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นกลุ่มแรกที่เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย มีนักเรียน 3 คน และอาจารย์ 2 ท่าน เข้าเยี่ยมชมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ขณะเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 นั้น คณะผู้เยี่ยมชมได้เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน Strategies for Reading รวมถึงทดลองใช้งานระบบ Reading Assistant นอกจากนี้ยังได้เดินชมมหาวิทยาลัยและเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น ปาลิโอและเขาใหญ่ รวมถึงเข้าร่วมนมัสการกับสมาชิกคริสตจักรมหาวิทยานานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก คุณคำโขง ทิพวงศ์ ผู้อำนวยการและผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมภาษาแคนเดิลไลท์ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยได้กล่าวว่า “การเยี่ยมชมครั้งนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จ ในภาพรวมนักเรียนมีความสุขกับการเยี่ยมชมครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนที่ต้องการต่อในมหาวิทยาลัยเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา”

คณะผู้เยี่ยมชมกลุ่มที่สองมาจากมหาวิทยาลัย Walla Walla (WWU) ประเทศสหรัฐอเมริกา คณะผู้เยี่ยมชมประกอบด้วยอาจารย์ 1 ท่าน คือ ดร. เพโดรริโต  เมย์นาร์ด-รีด และนักเรียน 10 คน เข้าพักในมหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม – 10 กันยายน 2562 คณะผู้เยี่ยมชมจาก WWU เดินทางมายังมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี เพื่อทำภารกิจที่ไร่ของลุงประสาน ซึ่งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยประมาณ 20 นาที นอกจากนี้กลุ่ม WWU ยังได้สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอมวกเหล็ก ทั้งนี้ยังให้ความช่วยเหลือในการให้บริการคลินิกเคลื่อนที่โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นและโรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมโรงเรียนป่าไผ่ในจังหวัดกาญจนบุรีและเรียนรู้วัฒนธรรมไทยในกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกขอขอบคุณคณะผู้เยี่ยมชมจาก WWU ที่เลือกประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ปฏิบัติภารกิจการประกาศตลอดมา