Asia-Pacific International University

รายการสะบาโตพิเศษได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ คริสตจักรมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ในฐานะครอบครัวคริสตจักรและแขกผู้มาเยี่ยมได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเจิมแต่งตั้ง อาจารย์มหาลิงค์คัม วาราห์ และ อาจารย์สุนทร ธัญธีรพันธ์ พิธีดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานมิชชั่นแห่งประเทศไทย (TAM) ภายใต้หัวข้อ “ทรงเรียกให้รับใช้”  โดยมีศาสนาจารย์สมชาย ชื่นจิต  ประธานสำนักงานสหมิชชั่นแห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SAUM) เป็นผู้เจิมเพื่อให้อาจารย์ทั้งสองท่านได้ทำงานรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อโดยยึดมั่นในองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระศิลาต่อไป  พิธีนี้มีความสัมพันธ์กับหัวข้อการเทศนาของศาสนาจารย์นิพิฐพนธ์ พงษ์ธีศทัศน์ เลขานุการสำนักงานสหมิชชั่นแห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่านได้กล่าวว่า ในทุกสิ่งที่ท่านลงมือทำ ไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือการกระทำ จงทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซู ทั้งนี้ อาจารย์ทั้งสองท่านมีความผูกพันธ์กับคริสตจักรมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกเป็นอย่างมาก ปัจจุบันอาจารย์มหาลิงค์คัม เป็นศาสนาจารย์อาวุโสของคริสตจักรมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก และอาจารย์สุนทรเคยเป็นศาสนาจารย์ประจำฝั่งไทยของคริสตจักรมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกในระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2559 อาจารย์ทั้งสองท่านได้ทำงานรับใช้มาเป็นเวลาถึง 13 ปี ขอองค์พระผู้เป็นทรงอวยพระพรครอบครัวของท่านทั้งสองในขณะที่ท่านกำลังทำงานรับใช้พระเจ้าต่อไป