สุขภาพดีวิถีไทย (วิถีใหม่) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมิตรภาพ ผู้เข้ามาใช้บริการมีจำนวน 145 คน...