เราคือขนมปังแห่งชีวิต

การยืนยันของพระเยซูที่ว่า “เราคือขนมปังแห่งชีวิต” ได้รับการบรรยายอย่างลึกซึ้งโดย Jeffienus Juas ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่สาม ที่ได้ท้าทายผู้ฟังให้มองไปยังพระคริสต์ผู้ที่สามารถนำความหิวกระหายออกจากจิตวิญญาณของมนุษย์ได้

เราเป็นอาหารแห่งชีวิต ยอห์น. 6:35 “พระเยซูตรัสกับเขาว่า ‘เราเป็นอาหารแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่วางใจในเรา จะไม่กระหายอีกเลย'” อาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ แต่เราจะเลือกทานอาหารแบบไหนที่มีประโยชน์ เราสามารถเลี้ยงอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ และดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเรียกพระองค์เองว่า “เราเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ” แต่อาหารนั้นจะเข้าสู่ร่างกายของเราได้ก็ต่อเมื่อเรารับประทานเข้าไป เราทุกคนมีเสรีภาพในการเลือกรับประทานอาหาร และถ้าเรารับประทานแต่อาหารที่ไม่มีประโยชน์ร่างกายของเราก็จะอ่อนแอลง นั่นหมายถึงจิตวิญญาณก็จะอ่อนแอลงเช่นกัน สิ่งเหล่านี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าห่างไกล

อรทัย โพธิอยู่
ผู้ดูแลหอพักหญิงอีฟ

คำเทศนาในเช้าวันนี้ได้ย้ำเตือนดิฉันว่า เราไม่สามารถดำเนินชีวิตโดยปราศจากพระคำของพระเจ้าซึ่งเป็นอาหารแห่งชีวิตที่จะทำให้เราเติบโตทางด้านจิตวิญญาณ ซึ่งสิ่งนี้ก็เหมือนกันกับชีวิตทางด้านเนื้อหนัง หากปราศจากอาหารแล้วเราจะไม่เติบโตด้วยเช่นกัน ดังนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องมีพระวจนะคำของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเสมอ

นางสาววิไล เลาลี
คณะวิทยาศาสตร์ปีสอง