พระเยซูผู้เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต

Dikee Sherpa ย้ำเน้นความรักของพระเจ้าโดยการแบ่งปันประสบการณ์การสนทนาและความสัตย์ซื่อของเธอ ผ่านทางการแบ่งปันของเธอนั้นทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “พระเยซูผู้เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต” คือผู้เดียวที่จะสามารถให้ความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความยากลำบากและอุปสรรคเข้ามาในชีวิตของเรา

พระเยซูทรงเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต.
1 พระเยซูทรงเป็นหนทาง ในชีวิตคนเรานั้นแต่ละคนมีเป้าหมายไม่เหมือนกัน ทำให้หนทางในการดำเนินชีวิตแตกต่างกันไป บางคนประสบความสำเร็จในขณะที่บางคนล้มเหลว แต่ในทางของพระเยซูจะไม่เหมือนกับสิ่งที่โลกให้ เพราะหนทางของพระองค์นำไปสู่ชีวิตนิรันดร์ เมื่อเราจากโลกนี้ไปถ้าเรายอมรับพระองค์ให้เป็นผู้นำชีวิตของเราดำเนินตามทางที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้บนแผ่นดินสวรรค์ เรียนรู้เรื่องราวของพระองค์ มีความเชื่อมั่นและปฏิบัติตามอย่างสุดใจและสุดกำลังของเรา ดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่ 14 ข้อ 15 “ถ้าพวกท่านรักเรา ท่านจงประพฤติตามพระบัญญัติ”
2.พระเยซูทรงเป็นความจริง ในพระธรรมยอห์นบทที่ 1 ข้อ 14 กล่าวว่า  “พระวาทะได้เกิดเป็นเนื้อหนังและทรงอยู่ท่ามกลางเรา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง” เมื่อเรารู้ว่าความจริงอยู่ในพระองค์ เราจะปฏิเสธพระองค์ได้อย่างไร 
3. พระเยซูทรงเป็นชีวิต ในพระธรรมยอห์นบทที่ 2 ข้อ 25 กล่าวว่า “นี่แหละเป็นพระสัญญาซึ่งพระองค์ทรงสัญญาให้ไว้แก่เราคือโปรดให้มีชีวิตนิรันดร์”
– พวงงาม ผูกจิต ผู้ดูแลหอพักหญิงเอสเธอร์.

พวงงาม ผูกจิต
ผู้ดูแลหอพักหญิงเอสเธอร์

หนทางข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่ถ้าหากเราเชื่อฟังหลักคำสอนของพระองค์ แสงสว่างและความหวังในพระองค์ก็จะทอแสงมาหาเรา เมื่อนั้นแหละเราก็จะพบพระองค์ เพราะพระองค์คือเส้นทางแห่งความหวัง ความจริง และชีวิตให้กับเราทุกคน พระองค์รู้จักเราทุกคนและทรงรอคอยให้เรากลับมา ให้เราเปิดใจยอมรับพระองค์เข้ามาและนำพาเราไปตามเส้นทางที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้
ศิริรัตน์ ลีรัตนวงศ์สกุล
คณะมนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์

ศิริรัตน์ ลีรัตนวงศ์สกุล
คณะมนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์