พระเยซูพระผู้ยิ่งใหญ่

“พระเยซูพระผู้ยิ่งใหญ่” เป็นผู้รู้อดีต ควบคุมปัจจุบัน และกำอนาคตไว้ ไม่มีสิ่งใดที่เราต้องกลัวเพราะพระเจ้าแห่งจักรวาลนำชีวิตเรา นี่เป็นหัวใจสำคัญของการแบ่งปันจาก Frenky Bilu นักศึกษาชั้นปีที่สี่จากคณะศาสนศาสตร์

จากหัวข้อ “พระเยซู พระผู้ยิ่งใหญ่” ทำให้ได้เรียนรู้ว่าพระนามของพระองค์หมายถึง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต การสถิตอยู่ของพระองค์ในชีวิตของเราทำให้รู้ว่าพระองค์รักเราและต้องการช่วยเหลือเราจากความบาปและยังช่วยให้เราตระหนักถึงการที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเอง พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่สามารถช่วยเหลือเราให้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราได้

นางสาววิภาวรรณ กระดาษทอง
เลขานุการสำนักงานฝ่ายกิจการนักศึกษา

“พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ยิ่งใหญ่ พระเยซูได้ตรัสไว้ว่า พระองค์ทรงเป็นผู้นั้น”
ดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้ามากขึ้น ดั่งที่ผู้พูดหลายที่ผ่านมาได้พูดเเต่ละ หัวข้อที่เเตกต่างกันเเต่ในคืนเย็นวันพฤหัสบดี ได้พูดเกี่ยวกับว่า “พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ยิ่งใหญ่ พระเยซูได้ตรัสไว้ว่า พระองค์ทรงเป็นผู้นั้น.ในพระคัมภีร์ว่า
“พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า ก่อนอับราฮัมเกิด เราเป็นอยู่แล้ว”” ยอห์น 8:58
หมายความว่า พระเจ้าได้บอกไว้ว่าเราเป็นอยุ่แล้วคือตอนที่พระเยซูบอกว่าตัวเองคือพระเจ้า.
พระเจ้าทรงรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา พระองค์ทรงรู้จักตัวของเราดีกว่าตัวเราเอง. ดังนั้นพระองค์จึงทรงเลือกเราให้เรามีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและติดตามพระองค์เพื่อทำในสิ่งที่ดีงาม. พระเยซูทรงรู้ดีว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใด พระองค์ได้ทรงทำการตัดสินใจละทิ้งอำนาจของพระองค์และมาดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง. พระองค์ได้ทรงปิดบังสถานะที่แท้จริงของพระองค์เพราะว่าเวลาของพระองค์นั้นยังมาไม่ถึง เหมือนกับที่พระองค์เคยกล่าวอยู่หลายครั้ง. พระเยซูคริสต์เสด็จมาด้วยวัตถุประสงค์สองอย่าง
• เพื่อให้มนุษย์ทรงเข้าใจจว่าแท้ที่จริงแล้วพระองค์คือผู้ใด
• เพื่อแสดงให้มนุษย์รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักนิรันดร์และความเมตตา.

Ms. Soukmexay Rattanabouth 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ