“พระเยซูเป็นชีวิตและเป็นขึ้นจากความตาย

Loh Zhi Yong นักศึกษาชั้นปีสี่ คณะศึกษาศาสตร์ ได้อธิบายมุมมองของการฟื้นคืนชีพซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่ค่อยจะเข้าใจนัก และดึงความสนใจของผู้ฟังมายังพระธรรมยอห์น บทที่ 11 ซึ่งเป็นหลักฐานทางพระคัมภีร์ทำให้เราเชื่อว่า “พระเยซูเป็นชีวิตและเป็นขึ้นจากความตาย”

ข้าพเจ้าเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับพระพรจากพระเจ้าในการดำเนินชีวิต ซึ่งพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใหน นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังมีความหวังในการฟื้นจากความตาย ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่า ในวันหนึ่งเราซึ่งเป็นผู้เชื่อทุกคน จะฟื้นจากความตายเหมือนกับพระเยซูคริสต์ที่ได้ฟื้นคืนพระชนม์และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์   เราจะเป็นขึ้นมาจากความตายและไปอยู่กับพระองค์  เราจะมีร่างกายใหม่เหมือนพระองค์  ความตายจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลั  สิ่งที่เราจะต้องปฎิบัติตามคือการเลือกที่จะดำเนินชีวิตในสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและการรับใช้งานของพระองค์ในทุกครั้งเมื่อเรามีโอกาส

อาจารย์สุนิสา ทาทอง
อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

“สิ่งที่ได้ฟังจากคำเทศนาก็คือ ในการดำเนินชีวิตของเรา บางครั้งเราก็อาจจะหลงผิดหรือเหินห่างไปจากพระเจ้า  หรืออาจจะประสบกับปัญหาต่างๆ สิ่งนี้ก็เปรียบเสมือนกับจิตวิญญาณของเราที่ตายด้าน จนถึงวันที่เราไม่เหลือแม้กระทั่งแรงที่จะเดินต่อไป ขอให้เรากลับมาหาพระองค์ และยอมให้พระองค์เป็นผู้ทรงนำทางเรา ขอเพียงแค่เรามีความเชื่อในพระองค์ เพราะพระองค์จะคอยอยู่เคียงข้างเราเสมอ และในยุคของเราก็เป็นยุคสุดท้ายแล้ว ผมเชื่อว่าเมื่อเราตายจากโลกนี้ไป และเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา เราก็จะฟื้นคืนชีพอีกครั้ง ตามที่พระคัมภีร์ได้เขียนเอาไว้”

นายพาวุธ พัฒนาคีรีกุล
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น