พระเยซูและยุคสุดท้าย

ในโลกที่ผู้คนเกิดความสับสนโดยผู้พยากรณ์เท็จที่อ้างตนว่าเป็นพระเยซู เราสามารถเชื่อในพระคัมภีร์และศึกษาได้ว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาช่วยเหลือผู้ที่เชื่อในพระองค์อย่างไร นี่เป็นการแบ่งปันจาก Anusha Kavinda ในช่วงเทศกาลแห่งความเชื่อนี้

“การกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู พระองค์จะกลับมาอย่างผู้ที่ยิ่งใหญ่ มีสง่าราศี ในฐานะพระผู้สร้างและพระผู้ไถ่ และการดำเนินชีวิตของเรานั้น เราต้องเลือกว่าเราจะใช้ชีวิตโดยมีพระองค์หรือใช้ชีวิตโดยปราศจากพระองค์ เพราะไม่มีใครช่วยให้เรารอดพ้นจากความบาปได้ มีเพียงแค่พระองค์เท่านั้น ผ่านทางพระองค์เท่านั้น แต่ยังไงก็ตามเราไม่รู้ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่ เพราะฉนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรอการเสด็จกลับมาของพระองค์เสมอ พระองค์ต้องการให้เราดำเนินชีวิตไปกับพระองค์และทรงอยากให้เราทำสิ่งที่ถูกต้องกับพระเจ้า อย่าปล่อยให้มันสายเกินไป จนเราต้องสูญเสียชีวิตที่เป็นนิรันดร์”

นางสาวภรภัทร์ ดีผักแว่น
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์