Asia-Pacific International University

ติดต่อเรา

เวลาเปิ ด-ปิ ดฟิ ตเนส

วันอาทิตย์-วันอังคาร
05:00 – 07:00
16:00 – 19:00

วันศุกร
05:00 – 07:00

วันเสาร
19:00 – 22:00

เวลาเปิ ด-ปิ ดสนามฟุตบอล

วันอาทิตย์-วันอังคาร
07:00 – 18:45

วันศุกร
07:00 – 17:00

วันเสาร
18:30 – 22:00

เราอ่านเพื่อสมองของเราแต่เราออกก าลังกายเพื่อร่างกายของเรา

Joseph Addison