Asia-Pacific International University

“เมื่อสามปีที่แล้ว คณะมิชชั่นประเทศไทยได้เสนอและกำหนดกองทุนเพื่อสร้างบ้านสำหรับศาสนาจารย์ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ ในปีนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนของหอพักคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จึงมีการจัดลำดับความสำคัญไปที่บ้านใหม่ของศาสนาจารย์

บ้านของศาสนาจารย์เป็นสิ่งจำเป็น นอกจากการสร้างโบสถ์แล้ว บ้านของศาสนาจารย์ยังกลายเป็นศูนย์รวมของการมีชัยและหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณอีกด้วย เป็นเหมือนประภาคารสำหรับสมาชิกคริสตจักรและชุมชนของเรา

คริสตจักรมหาวิทยาลัยแสดงความกตัญญูต่อกลุ่มและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสร้างเขตใหม่ของศาสนาจารย์: Thailand Adventist Mission, Adventist International Mission School, Asia-Pacific International University, Isaac Su Shao (Chinese CIS Alumnus), ภรรยาของเขา, และเพื่อนของเขา Ms. Wenjun Huang; รวมทั้ง Mr. Prateep (ศิษย์เก่า) ที่รับผิดชอบสร้างบ้านในราคาที่เหมาะสม”