Asia-Pacific International University

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก มีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมชมรมนักศึกษา การออกค่ายพันธกิจช่วยเหลือชุมชน การออกค่ายอาสา และโครงการอื่น ๆ อีกมากมาย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของเราร่วมมือกันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือสังคม

การบริจาคโลหิตใน AIU (2563-2564)

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ได้ประสานงานกับทางสภากาชาดในการจัดการบริจาคโลหิตในทุก ๆ ปี การบริจาคโลหิตได้มีการจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยในการรักษาปริมาณการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลและสถาบันสุขภาพ...
การบริจาคโลหิตใน AIU (2563-2564)

การบริจาคโลหิตใน AIU (2563-2564)

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ได้ประสานงานกับทางสภากาชาดในการจัดการบริจาคโลหิตในทุก ๆ ปี การบริจาคโลหิตได้มีการจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยในการรักษาปริมาณการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลและสถาบันสุขภาพ...

read more
โครงการรักษ์เด็ก

โครงการรักษ์เด็ก

โครงการรักษ์เด็กของมูลนิธิแอดดร้าแห่งประเทศไทยได้มอบโอกาสทางการศึกษาและที่พักพิงแก่เด็กผู้หญิงที่มีความเสี่ยงในการมีอันตรายและถูกคุกคาม มีการจัดตั้งสมาคม พลัส ยูธ และได้จัดกิจกรรมทางชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้และ ตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์ที่เพิ่มขึ้น...

read more
โครงการนักศึกษาไร้รัฐไร้สัญชาติ

โครงการนักศึกษาไร้รัฐไร้สัญชาติ

ในประเทศไทย เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่น ๆ ถือว่าเป็นเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ โดย AIU ได้มีส่วนร่วมในการ ช่วยเหลือพวกเขา โดยมีนักศึกษาไร้สัญชาติจำนวน 10 คน ที่ได้เข้ามาเรียนและอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัย หลังจากหนึ่งปีที่ พวกเขาได้เข้ามาอยู่ ที่นี่ก็เปรียบเสมือนบ้าน...

read more
โครงการช่วยเหลือชุมชนของเยาวชนไทยคริสเตียนเซเว่นธ์เดย์แอ็ดเวนตีส (AY) ตลอดปีการศึกษา (พ.ศ. 2563-2564)

โครงการช่วยเหลือชุมชนของเยาวชนไทยคริสเตียนเซเว่นธ์เดย์แอ็ดเวนตีส (AY) ตลอดปีการศึกษา (พ.ศ. 2563-2564)

นักศึกษาของเรามีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือชุมชนในหลากหลายพื้นที่ตลอดทั้งปี โดยในปี การศึกษา 2563-2564 นี้ สมาชิกของกลุ่ม AY ได้ประสานงานกับกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและผู้คนในชุมชนต่าง ๆ รอบมหาวิทยาลัย โครงการช่วยเหลือชุมชนในบริษัท ทีพีไอ โพลิน...

read more
การบริจาคโลหิตใน AIU (2563-2564)

การบริจาคโลหิตใน AIU (2563-2564)

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ได้ประสานงานกับทางสภากาชาดในการจัดการบริจาคโลหิตในทุก ๆ ปี การบริจาค โลหิตได้มีการจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยในการรักษาปริมาณการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของ โรงพยาบาลและสถาบันสุขภาพ...

read more
โครงการสุขภาพในชุมชน (Muak Lek)

โครงการสุขภาพในชุมชน (Muak Lek)

สุขภาพดีวิถีไทย (วิถีใหม่) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมิตรภาพ ผู้เข้ามาใช้บริการมีจำนวน 145 คน โดยนักศึกษาพยาบาลปี 2  และพันธกิจสุขภาพ คริสจักรมนอ.โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ณ วัดหลังเขาวนาราม 206 คน และวัดปิ่นแก้ว จำนวน 269 คน...

read more