คุณ Mahaingam Varah

คุณ Mahaingam Varah

ศาสนาจารย์อาวุโส

อีเมล: varah@apiu.edu
ห้องสำนักงาน: CH210A
เลขหมายต่อภายใน: 1503

คุณอภินันท์ กำธรพิทักษ์

คุณอภินันท์ กำธรพิทักษ์

ศาสนาจารย์ประจำโบสถ์ไทย

อีเมล: apinan@apiu.edu
ห้องสำนักงาน: CH132
เลขหมายต่อภายใน: 1508

ดร. Franklin Hutabarat

ดร. Franklin Hutabarat

อนุศาสกประจำหลักสูตรนานาชาติ

อีเมล: fhutabarat@apiu.edu
ห้องสำนักงาน: CH210
เลขหมายต่อภายใน: 1510

คุณอนุพงษ์ วงษ์จิราโชค

คุณอนุพงษ์ วงษ์จิราโชค

อนุศาสกประจำหลักสูตรไทย

ห้องสำนักงาน: anupong@apiu.edu
ห้องสำนักงาน: CH210
เลขหมายต่อภายใน: 1509

คุณ Roger Oconnor Valenzuela

คุณ Roger Oconnor Valenzuela

อนุศาสก

อีเมล: roger@apiu.edu
ห้องสำนักงาน: SA301B
หมายเลขต่อภายใน: 1411