Pr. Mahaingam Varah

Pr. Mahaingam Varah

Senior Church Pastor

Email: varah@apiu.edu
Office: CH210A
Ex: 1503

Pr. Apinan Kamthornpitak

Pr. Apinan Kamthornpitak

Thai Church Pastor

Email: apinan@apiu.edu
Office: CH132
Ex: 1508

Pr. Franklin Hutabarat

Pr. Franklin Hutabarat

University International Chaplain

Email: fhutabarat@apiu.edu
Office: CH210
Ex: 1510

Pr. Anupong Wongjirachok

Pr. Anupong Wongjirachok

University Thai Chaplain

Email: anupong@apiu.edu
Office: CH210
Ex: 1509

Pr. Roger Oconnor Valenzuela

Pr. Roger Oconnor Valenzuela

อนุศาสก

Email: roger@apiu.edu
Office: SA301B
Ex: 1411