ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มีนโยบายในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ทั้งด้านอนุรักษ์  สืบสาน  เผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง