Asia-Pacific International University
ดร.เพชรรัตน์  เอี่ยมละออ

ดร.เพชรรัตน์ เอี่ยมละออ

คณบดี

ผศ.เจตนา วงษาสูง

ผศ.เจตนา วงษาสูง

รองคณบดี วิทยาเขตกรุงเทพ
ผู้ประสานกลุ่มวิชาเฉพาะด้านพื้นฐานวิชาชีพและกลุ่มวิชาทั่วไปทางการพยาบาล

ผศ.ภุมริน อินทชัย

ผศ.ภุมริน อินทชัย

รองคณบดี วิทยาเขตหลัก
ผู้ประสานกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาทั่วไปทางการพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน

อาจารย์อรเพ็ญ พงศ์กล่ำ

อาจารย์อรเพ็ญ พงศ์กล่ำ

ผู้ประสานกลุ่มวิชา
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ผศ.อัมพร เนียมกุลรักษ์

ผศ.อัมพร เนียมกุลรักษ์

ผู้ประสานกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา-ทารก
และการผดุงครรภ์

ผศ.นิราศศิริ โรจนธรรมกุล

ผศ.นิราศศิริ โรจนธรรมกุล

ผู้ประสานกลุ่มวิชา
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ดร.จันทนา หล่อตจะกูล

ดร.จันทนา หล่อตจะกูล

ผู้ประสานกลุ่มวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์สุภัจฉรี มะกรครรภ์

อาจารย์สุภัจฉรี มะกรครรภ์

ผู้ประสานกลุ่มวิชา
การพยาบาลอนามัยชุมชน