อาจารย์ ดร. จารุรัตน์ ศรีรัตนประภาส

อาจารย์ ดร. จารุรัตน์ ศรีรัตนประภาส

คณบดี

ผศ.ดร. จิราวรรณ กล่อมเมฆ

ผศ.ดร. จิราวรรณ กล่อมเมฆ

รองคณบดี วิทยาเขตกรุงเทพ

ผศ.ภุมริน อินทชัย

ผศ.ภุมริน อินทชัย

รองคณบดี วิทยาเขตมวกเหล็ก
ผู้ประสานกลุ่มวิชา
การศึกษาทั่วไปและพื้นฐานวิชาชีพ
และกลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน

อาจารย์อรเพ็ญ พงศ์กล่ำ

อาจารย์อรเพ็ญ พงศ์กล่ำ

ผู้ประสานกลุ่มวิชา
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ผศ.อัมพร เนียมกุลรักษ์

ผศ.อัมพร เนียมกุลรักษ์

ผู้ประสานกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์

อาจารย์ นิราศศิริ โรจนธรรมกุล

อาจารย์ นิราศศิริ โรจนธรรมกุล

ผู้ประสานกลุ่มวิชา
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อาจารย์ ดร.จันทนา หล่อตจะกูล

อาจารย์ ดร.จันทนา หล่อตจะกูล

ผู้ประสานกลุ่มวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์สุภัจฉรี มะกรครรภ์

อาจารย์สุภัจฉรี มะกรครรภ์

ผู้ประสานกลุ่มวิชา
การพยาบาลอนามัยชุมชน