อาจารย์ ดร. จารุรัตน์  ศรีรัตนประภาส

อาจารย์ ดร. จารุรัตน์ ศรีรัตนประภาส

Dean, Faculty of Nursing