ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของบุคคลต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย (Factors Affecting Personal Income Tax Compliance Behavior of Expatriates Working in Thailand)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของบุคคลต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย (Factors Affecting Personal Income Tax Compliance Behavior of Expatriates Working in Thailand)

Speaker: อาจารย์ประทุมมา ภูริบริบูรณ์

Date: Friday, April 19, 2024

Description: ผลการวิจัยพบว่า ความรู้เกี่ยวกับภาษีและการรับรู้ความเป็นธรรมของระบบภาษี มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจเกี่ยวกับการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส่วนการรับรู้การบังคับใช้กฎหมาย ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจเกี่ยวกับการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ความพึงพอใจเกี่ยวกับการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี นอกจากนี้ยังพบว่า ความรู้เกี่ยวกับภาษี การรับรู้ความเป็นธรรมของระบบภาษี และการรับรู้การบังคับใช้กฎหมาย มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีโดยผ่านความพึงพอใจเกี่ยวกับการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Recognizing the haystack and looking for the straw: A sociomaterial examination of English language learning using the idiodynamic method

Recognizing the haystack and looking for the straw: A sociomaterial examination of English language learning using the idiodynamic method

Speaker: Dr. Daron Benjamin Loo

Date: Friday, March 22, 2024

Description: Current movements in the fields of applied linguistics and English language teaching, where there has been an increasing interest in focusing on the micro-aspects of language use and learning. Throughout the workshop, Dr. Daron presented recent research that had considered a sociomaterial perspective as well as the idiodynamic methodology – the former taking on a broad view while the latter looking at specific and targeted language processes.

อิทธิพลของพฤติกรรมในการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนักศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก (The Influence of Learning Behavior and Achievement Motivation on Asia-Pacific International University Students Academic Achievement )

อิทธิพลของพฤติกรรมในการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนักศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก (The Influence of Learning Behavior and Achievement Motivation on Asia-Pacific International University Students Academic Achievement )

Speaker: อาจารย์ดวงใจ วงศ์เกย

Date: Friday, March 15, 2024

Description: พฤติกรรมการเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางตรงต่อความสำเร็จด้านการเรียนแต่พบว่าพฤติกรรมการเรียนไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความสำเร็จด้านการเรียน นอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมการเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสำเร็จด้านการเรียน โดยมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นตัวแปรส่งผ่านงานวิจัยครั้งนี้ได้เสนอองค์ความรู้ใหม่และให้ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคตแก่ผู้ที่สนใจ

Religiosity, Spirituality and Their Relationship to Job Satisfaction: Quantitative Data from Faith-Based Schools in Australia – Part One

Religiosity, Spirituality and Their Relationship to Job Satisfaction: Quantitative Data from Faith-Based Schools in Australia – Part One

Speaker: Dr. Mark B. Vodell

Date: Friday, Feb 23, 2024

Description: This presentation will cover the first section of a two-part mixed methods research project that examined the job satisfaction of teachers who work in faith-based schools. Five aspects of the work of teaching (colleagues, working conditions, responsibility, work itself and recognition) and two transcendent factors (spirituality and religiosity) were examined to see how they impact overall job satisfaction (OJS). In this project data was collected from a sample that consisted of nine schools in two Australian faith-based educational systems: Lutheran and Seventh-day Adventist (SDA). The findings from regression analysis of the quantitative data (n = 221) indicated that OJS was influenced by a combination of direct and indirect relationships that centred around, working conditions, work itself, spirituality, and the age of the respondent. The study also found that religiosity impacted OJS directly and indirectly via the mediating element of spirituality.

Artificial Intelligence: Its Impact on Christian Education

Artificial Intelligence: Its Impact on Christian Education

Speaker: Dr. Youssry Guirguis

Date: Friday, Dec 8, 2023

Description: In recent years, the world has witnessed a resounding revolution in the field of Artificial Intelligence (AI), and today there is no field where AI is not employed, whether in medicine, engineering, armaments, manufacturing, investment, space sciences, communication, technology, cinema, art, and Christian education, which places responsibilities on the Ministry of Education and universities together. These institutions have a major role in developing policies, curricula, and strategies to keep pace with the modern artificial revolution. Educators have been presented with new opportunities in their search for enriching learning by using AI and including it in their repertoire to facilitate learning among special groups who are challenged by traditional methods of teaching.

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (Factors Affecting Knee Osteoarthritis Preventing Behavior among Elderly in Nongyangsuea Subdistrict, Muak Lek District, Saraburi Province)

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (Factors Affecting Knee Osteoarthritis Preventing Behavior among Elderly in Nongyangsuea Subdistrict, Muak Lek District, Saraburi Province)

Speaker: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ สมินทร์ปัญญา

Date: Friday, Dec 1, 2023

Description:งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุ ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีตามกรอบแนวคิด PRECEDE-PROCEDE Framework กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 285 คนพบว่าผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยนำ คือ การรับรู้ความสามารถตนเองในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม และทัศนคติในการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม ส่วนปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมที่บ้าน มีความสามารถในการทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุได้ร้อยละ 31.9

Publications of Asia-Pacific International University from 2017 to 2022 in International Conference Proceedings, TCI, and SCOPUS Databases.

Publications of Asia-Pacific International University from 2017 to 2022 in International Conference Proceedings, TCI, and SCOPUS Databases.

Speaker: Dr. Nakhon Kitjaroonchai

Date: Friday, Nov 17th 2023

Description: This study examined AIU faculty publications over the past five years, totaling 259 research articles across various disciplines. These articles were published in international conference proceedings, TCI journals, and SCOPUS databases. While publication numbers varied each year, there was no consistent growth. TCI journals had the most publications (46%), followed by conference proceedings (33.2%). SCOPUS-published articles received the most citations (64.4%), with the Faculty of Science contributing the most (50%). On average, SCOPUS articles received 10.4 citations, while TCI articles received only one. Thus, SCOPUS articles had ten times more citations. This study briefly discusses publication trends among AIU instructors.

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของหน้าที่ด้านการจัดการและหน้าที่งานทางธุรกิจกับความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (The Causal Relationship of Management Functions and Business Functions  of Small Business Entrepreneurial Success)

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของหน้าที่ด้านการจัดการและหน้าที่งานทางธุรกิจกับความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (The Causal Relationship of Management Functions and Business Functions of Small Business Entrepreneurial Success)

Speaker: รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลี พุทโสม

Date: Friday, Nov 13th 2023

Description: หน้าที่ด้านการจัดการและหน้าที่งานทางธุรกิจเป็นทักษะที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ แต่จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ายังขาดงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่ยืนยันอิทธิพลของหน้าที่งานด้านการจัดการและหน้าที่งานทางธุรกิจที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่ากรอบแนวคิดของการวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของอิทธิพลเชิงสาเหตุ และอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมของหน้าที่ด้านการจัดการ หน้าที่งานทางธุรกิจ และความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก และพบว่าหน้าที่ด้านการจัดการมีอิทธิพลทางตรงต่อหน้าที่งานทางธุรกิจ และหน้าที่งานทางธุรกิจมีอิทธิพลทางตรงต่อความสำเร็จของธุรกิจ ส่วนหน้าที่ด้านการจัดการไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความสำเร็จของธุรกิจ แต่พบว่าหน้าที่งานด้านการจัดการมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการโดยผ่านหน้าที่งานทางธุรกิจ

Exploring Critical Possibilities in Qualitative Research Analysis: Opportunities in the Asian Context

Exploring Critical Possibilities in Qualitative Research Analysis: Opportunities in the Asian Context

Speaker: Dr. Daron Benjamin Loo

Date: Friday, March 10th 2023

Description: This workshop aims to initiate the exploration of critical analytical possibilities in qualitative research. Broadly speaking, a critical approach in qualitative studies aims to discover and discuss distinct issues affecting the study setting, such as sociocultural concerns. Yet, critical approaches in qualitative studies, especially in the Asian context, remain scarce. Typical approaches employed are descriptive in nature, focusing on recurring meanings which are then interpreted through conventional theoretical views. Such approaches would almost always yield findings and discussion that affirm these theoretical views. In these cases, the question of whether these qualitative studies actually lead to the emergence of new meanings would be raised. This, in itself, is a critical issue that Asian scholars need to reckon with – Do Asian scholars continue producing research that feeds into conventional theories, of which many are grounded in western scholarship? This will serve as the impetus of this workshop, where participants will explore different possibilities to approach qualitative research in a more critical manner.

Determining the factors that contribute to writing anxiety levels among students at an international university in Thailand.

Determining the factors that contribute to writing anxiety levels among students at an international university in Thailand.

Speaker: Dr. Jebamani Anthoney

Date: Friday, Dec 2nd 2022

Description: Foreign language anxiety is the feeling of unease, worry, nervousness and apprehension experienced in learning or using a second or foreign language. Writing is the most difficult of the four language skills. Students experience writing anxiety or writer’s block, which is associated with the learners’ fear of negative and judgmental evaluations. Researchers have reported that factors of language anxiety are related to the nationality and the demographic settings of students. However, studies on language-specific-skill anxiety are lacking. This study aimed to address this research gap by investigating (1) the level of writing anxiety of students in an international university in Thailand, (2) the differences in writing anxiety levels among students based on nationality and geographical location, and (3) the factors that contribute to their writing anxiety.

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาในการดูแลและส่งเสริมมารดาต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Knowledge, Attitude, and Nursing Practice of Students in Caring and Promoting Breastfeeding for Mothers)

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาในการดูแลและส่งเสริมมารดาต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Knowledge, Attitude, and Nursing Practice of Students in Caring and Promoting Breastfeeding for Mothers)

Speaker: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพร เนียมกุลรักษ์

Date: Friday, Nov 11th 2022

Description: นักศึกษามีความรู้ในการดูแลและส่งเสริมมารดาต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระดับปานกลาง แต่มีทัศนคติเชิงบวกและการปฏิบัติในระดับมาก ด้านความสัมพันธ์พบว่าความรู้กับการปฏิบัติการพยาบาล และทัศนคติกับการปฏิบัติการพยาบาลมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นควรเสริมสร้างความรู้ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ทันสมัย ให้มีความกระชับเพื่อสามารถนำไปใช้ในการฝึกประสบการณ์ด้านการปฏิบัติได้ถูกต้องมากขึ้น

A Descriptive Phenomenological Analysis on the Financial Blueprint and Coping Mechanism of Overseas Filipino Workers in Thailand

A Descriptive Phenomenological Analysis on the Financial Blueprint and Coping Mechanism of Overseas Filipino Workers in Thailand

Speaker: Dr. Junjun Amparo

Date: May 27th 2022

Description: This study investigates some critical factors affecting the financial status of Overseas Filipino Workers (OFWs) in Thailand. The purpose of the study was to examine the current economic blueprint of Filipino OFWs, analyze the financial coping mechanisms that most Filipino OFWs employed, understand the common financial challenges that most OFWs are facing, and come up with financial literacy guidebook. Through in-depth interviews and using the purposive sampling technique, the primary data of this study was gathered from informants who have been staying in Thailand for more than eight years. The results also revealed an alarming level of financial intelligence deficiency to most OFWs in Thailand. Likewise, the results of this study showed many unforeseen problems and challenges that significantly entangle many OFWs in poverty. Lastly, this study has tremendous implications on the financial mindset of Filipino workers who traded their time, health, and effort for hard-earned money abroad.

First In Last Out (FILO): The Experience of Organization Leadership and Change

First In Last Out (FILO): The Experience of Organization Leadership and Change

Speaker: Dr. Kazimoto Paluku

Date: January 28, 2022

Description: Continuous experiences in leadership have become an inevitable tool for recruitment in organizations. Which makes it difficult for managers with lesser visions in leadership to perform well and to ensure successful organizational transformation. Hirlak & Kara (2018) indicated that it is not enough for a leader to motivate employees at work, but it is better to take steps with them and improve their performance as exemplary co-workers. This study intends to develop a theory that stands as Fist In Last Out (FILO). The theory will be based on the several facts: Life& Death, Planting & Harvesting, Parents & Children, John Salka experiences, and will serve as models to be followed in organizational leadership and change.

Co-branding: Analyzing the Consumer-based Brand Equity, Brand Image, Brand Personality, Brand Authenticity, and the Congruency between the For-Profit Parent Brand and the Non-Profit Parent Brand

Co-branding: Analyzing the Consumer-based Brand Equity, Brand Image, Brand Personality, Brand Authenticity, and the Congruency between the For-Profit Parent Brand and the Non-Profit Parent Brand

Speaker: Assistant Professor, Dr Damrong Satayavaksakul

Date: March 5, 2021

Description:Co-branding is becoming increasingly popular. Marketers use this brand strategy in attempting to transfer the positive associations of the parent brands to a newly formed co-brand. The strategy provides a way for companies to combine forces so that their marketing efforts work in synergy. However, it is possible that consumers’ evaluations toward one brand will impact their evaluations of the brand that it is paired with. This research examined the specific components of brand fit, in particular, how the fundamental components of brand image consistency, brand personality similarity, and brand extension authenticity interact between parent brands, transfer their quality to the co-brand, and contribute to the perceived brand fit.

A Case Study of ASEAN EFL Learner's Collaborative Writing and Small Group Interactions with Technological Tools

A Case Study of ASEAN EFL Learner's Collaborative Writing and Small Group Interactions with Technological Tools

Speaker: Mr Nakhon Kitjaroonchai

Date: January 29, 2021

Description: In this case study, interaction patterns were explored in small groups of ASEAN EFL university students’ collaborative writing tasks using Google Docs. The researcher analyzed quantitative data by using DocuViz. The researcher further employed inductive content analysis from learners’ reflection papers, their post-task questionnaire, and semi-structured interviews to enrich the discussion and explanation on how individual members were conceptualized to exhibit such interactions. Some implications of the study are discussed.

 “Waiting for a good life” – The plight of Pakistani urban refugees and asylum seekers living in Thailand

“Waiting for a good life” – The plight of Pakistani urban refugees and asylum seekers living in Thailand

Speaker: Dr. Amanda Simon

Date: December 4, 2020

Description: Over the last decade, the number of urban refugees living in Thailand have grown significantly, yet very little research has been carried out amongst this group. To date, Thailand has not ratified the 1951 Refugee Convention and the 1967 Additional Protocol. This has psychological and social consequences for Urban refugees and asylum seekers (URAS). This study is an investigation into the experiences of Pakistani URAS living in Thailand. The research gives a unique insight into the challenges faced by this hard-to-reach community as they battle for survival whilst waiting for resettlement in a third country. This seminar will include an interactive exploration of qualitative data gathered during this research (which is still in process).

Making Safe Antibiotics that Work

Making Safe Antibiotics that Work

Speaker: Dr. Elvin Walemba

Date: October 30, 2020

Description: The inability of antibiotics to kill/control bcaterial infections is fast becoming a global health threat thus the urgent need for potent, blood-compatible, non-toxic antimicrobials that do not lead to resistance. Our studies show that noble metal nanoparticles can fulfill this role. This research has potential to reveal methods to control oral bacterial infection and previously undescribed interactions of platelets with noble metal alloys that allow for their use in the treatment of oral infections with disease-causing bacteria.

Thailand University Students’ E-Learning Behavior during the Global Pandemic

Thailand University Students’ E-Learning Behavior during the Global Pandemic

Speaker: Dr. Darrin Thomas

Date: October 2, 2020

Description: The Covid-19 global pandemic has brought massive disruption to education throughout the planet. The purpose of this study was to understand the relationships between e-learning activity and several demographic variables at one university in Thailand. Using several different versions of regression, the study uncovered patterns in who is most actively using the learning management system during the pandemic. Such factors as class level and major play a major role in student use of the LMS. Implications and recommendations will also be discussed.

International Bribery and the OECD Convention: The Story of a Qualitative Research Study

International Bribery and the OECD Convention: The Story of a Qualitative Research Study

Speaker: Dr. Wayne Hamra

Date: August 28, 2020

Description: This presentation tells a story of trying to collect research data about a sensitive topic – “under- the-table” payments that are common in many dealings between businesses and government agencies/officers. Designing a research study that would make people comfortable to open up and talk about this important, but unsavory topic, was quite challenging. This is a story of how the Lord opened doors for Dr Wayne to gather primary data as he conducted several studies on this topic in conjunction with completing his doctoral degree requirements.

Interpretations of Genesis 1:1

Interpretations of Genesis 1:1

Speaker: Dr. Sang-hoon Jee

Date: March 6, 2020

Description: Recent debates over the translation and meaning of Genesis 1:1 have led to different interpretations of the passage. This study reviews and analyzes the three major interpretations of “In the beginning God created the heavens and the earth” (Gen.1:1, NKJV) prevalent among Seventh-day Adventists, and provide some considerations for evaluation. The study will help distinguish between each interpretation, clarify its tenets, and evaluate its theological implications.

Selected Factors Influencing Nursing Students’ Self-Perception of English Communication Skills, AIU

Selected Factors Influencing Nursing Students’ Self-Perception of English Communication Skills, AIU

Speaker: Assist. Prof. Dr. Jirawan Klommek

Date: January 31, 2020

Description: While English communication is important for Thai Students, it remains a national problem. This study aimed at identifying the factors of learning, learning and teaching, and the social influence of self-perception of English communication skills, among junior nursing students. This study utilized a descriptive predictive and cross-sectional design. Data were analyzed using descriptive statistics and Stepwise Multiple regression.

The Construction and Reconstruction of Identities within the Supplementary School Context

The Construction and Reconstruction of Identities within the Supplementary School Context

Speaker: Dr Amanda Simon

Date: November 1, 2019

Description: Drawing on empirical data from staff interviews, classroom observations and interactive recordings, this study explores supplementary schools as sites of identity construction, where ethnic minority identities are preserved, defended, renegotiated and reconstructed. The study gives insight into the settlement experiences of minority communities and the ways in which these communities negotiate residence in one country, whilst having roots in another.

Supporting Sustainable Living among Local Farmers: The Effective Production of Biogas Using Organic Waste

Supporting Sustainable Living among Local Farmers: The Effective Production of Biogas Using Organic Waste

Speaker: Assist. Prof. Dr. Kamolnan Taweeyanyongkul

Date: September 4, 2019

Description: The second seminar was taken by our very own Research Director – Dr Kamolnan Taweeyanongkul, and is entitled: “Supporting sustainable living among local farmers: The effective production of biogas using organic waste”. This study explores the effective production of biogas, an important alternative fuel, produced through the digestion of organic matter in the absence of oxygen. This gas can be produced using organic waste such as cow manure from local dairy farms. Farmers can easily construct a simple biogas digester and add free organic waste to produce the biogas for their family cooking fuel. Schools can also use cafeteria waste to produce fuel.

The Role of Religion among Sex Workers in Thailand

The Role of Religion among Sex Workers in Thailand

Speaker: Dr. Siroj Sorajjakool

Date: August 30, 2019

Description: The first seminar was taken by our beloved President – Dr. Siroj Sorajjakool, and is entitled: “The Role of Religion among Sex Workers in Thailand”. This qualitative research seeks the understanding of the role of religion in the lives of sex workers in Thailand. The interviews consisted of 12 participants from two karaoke bars in Bangkok and Thonburi. For recruitment, snowball sampling method was utilized. The analysis of the transcript is based on grounded theory. Findings show that most sex workers experience different levels of life difficulty. The level of life difficulty also affects the experience of internal conflicts regarding sex and morality. Finally religion has been used as a form of ritual purification in dealing with internal sense of conflicts.