หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์จำนวน 3 หน่วยกิต

รหัสรายวิชาหน่วยกิต
GENL 1100สัมมนาพัฒนาคุณลักษณะ*
Seminar in Character Development
*รายวิชาที่ต้องเรียนในทุกภาคการศึกษาปกติ
0
GENL 1101แหล่งข้อมูลและทักษะการเรียนรู้
Learning Resources and Skills
1
GENL 2101มนุษย์กับสังคม
Human Relations and Society
2

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต

รหัสรายวิชาหน่วยกิต
GENL 1103ชีวิตและพันธกิจของพระเยซู
Life and Ministry of Jesus
3
GENL 1104หลักคำสอนพื้นฐานคริสตศาสนา
Fundamental Teachings of Christianity
3
GENL 2106จริยศาสตร์และการพัฒนาศีลธรรม
Ethics and Moral Development
3

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

รหัสรายวิชาหน่วยกิต
GENL 1111คณิตศาสตร์และแคลคูลัสเบื้องต้น
Mathematics and Basic Calculus
3
GENL 1112คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computers and Information Technology
3

กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

รหัสรายวิชาหน่วยกิต
GENL 1107ภาษาอังกฤษ 1
English I
3
GENL 1108ภาษาอังกฤษ 2
English II
3
GENL 1109ภาษาอังกฤษ 3
English III
3
GENL 2113ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication
3

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 93 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 42 หน่วยกิต

รหัสรายวิชาหน่วยกิต
ACCT 1301หลักการบัญชี 1
Principles of Accounting I
3
ACCT 1302หลักการบัญชี 2
Principles of Accounting II
3
BUAD 2301กฎหมายธุรกิจ
Business Law
3
BUAD 2302สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics for Research
3
BUAD 2303ภาษาอังกฤษธุรกิจ
English for Business
3
BUAD 3304การภาษีอากร
Taxation
3
BUAD 3305ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
English for Career
3
BUAD 3306การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Quantitative Analysis for Business Decisions
3
ECON 2301เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Business Economics
3
FINC 2301การเงินธุรกิจ
Business Finance
3
MKTG 1301หลักการตลาด
Principles of Marketing
3
MNGT 1301การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
Management and Organization Behavior
3
MNGT 2302การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
Production and Operation Management
3
MNGT 4303การบริหารเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ได้

(1) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business Management)

รหัสรายวิชาหน่วยกิต
MNGT 2204การประกอบการธุรกิจ
Entrepreneurship
3
MNGT 2206การจัดการทุนมนุษย์
Managing Human Capital
3
MNGT 3207ภาวะผู้นำและทักษะผู้บริหาร
Leadership and Skills of Executives
3
MNGT 3209ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่
Modern Organization Theory
3
MNGT 3210การวางแผนและการควบคุมการจัดการ
Management Planning and Control
3
MNGT 3213การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
3
MNGT 3214การจัดการธุรกิจดิจิทัล
Digital Business Management
3
MNGT 3215การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Analytics
3
MNGT 3220จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
Business Ethics and Corporate Social Responsibility
3
MNGT 4205ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
Business Research Methodology
3
MNGT 4221ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ
Business Creativity and Innovation
3
MNGT 4216สัมมนาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
Seminar in Modern Business Management
3

(2) กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด (Marketing Management)

รหัสรายวิชาหน่วยกิต
MKTG 2202พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior
3
MKTG 2203การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
New Product Development and Design
3
MKTG 3204การจัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า
Marketing Channels Management and Distribution
3
MKTG 3205การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication
3
MKTG 3206การตลาดระดับโลก
Global Marketing
3
MKTG 3210การตลาดดิจิทัล
Digital Marketing
3
MKTG 4201การจัดการการตลาด
Marketing Management
3
MKTG 4207การวิจัยตลาด
Marketing Research
3
MKTG 4208สัมมนาการตลาดเชิงบูรณาการ
Seminar in Integrated Marketing
3
MNGT 3215การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Analytics
3
MNGT 3220จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
Business Ethics and Corporate Social Responsibility
3
MNGT 4221ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ
Business Creativity and Innovation
3

กลุ่มวิชาเอกเลือก จำนวน 15 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business Management)

รหัสรายวิชาหน่วยกิต
MKTG 3209การจัดการการขายและการพัฒนาธุรกิจ
Sales Management and Business Development
3
MKTG 4201การจัดการการตลาด
Marketing Management
3
MKTG 4217การตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
Marketing for Service Business
3
MNGT 3208การจัดการธุรกิจระดับโลก
Global Business Management
3
MNGT 3217การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
Organizational Development and Change Management
3
MNGT 3219การจัดการค่าตอบแทนและแรงงานสัมพันธ์
Compensation Management and Labor Relations
3
MNGT 3224การต่อรองและการทาสัญญาเชิงธุรกิจ
Business Negotiation and Contract
3
MNGT 4211การจัดการโครงการ
Project Management
3
MNGT 4218การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
Quality and Productivity Management
3
MNGT 4222การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistic and Supply Chain Management
3
MNGT 4223การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ
Professional Internship in Business Administration
3

(2) กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด (Marketing Management)

รหัสรายวิชาหน่วยกิต
MKTG 3209การจัดการการขายและการพัฒนาธุรกิจ
Sales Management and Business Development
3
MKTG 3211การสร้างตราสินค้าและความภักดี
Branding and Loyalty
3
MKTG 3212การตลาดทางตรง
Direct Marketing
3
MKTG 3213การตลาดท้องถิ่น
Local Marketing
3
MKTG 3214การจัดการประสบการณ์ลูกค้า
Customer Experience Management
3
MKTG 4217การตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
Marketing for Service Business
3
MKTG 4218การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาด
Professional Internship in Marketing
3
MNGT 2204การประกอบการธุรกิจ
Entrepreneurship
3
MNGT 3207ภาวะผู้นาและทักษะผู้บริหาร
Leadership and Skills of Executives
3
MNGT 3224การต่อรองและการทาสัญญาเชิงธุรกิจ
Business Negotiation and Contract
3
MNGT 4222การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistic and Supply Chain Management
3

หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต

นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเลือกเสรีจานวนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชาหน่วยกิต
ACCT 1301 หลักการบัญชี 13
GENL 1101 แหล่งข้อมูลและทักษะการเรียนรู้1
GENL 1103 ชีวิตและพันธกิจของพระเยซู3
GENL 1107 ภาษาอังกฤษ 13
GENL 1111 คณิตศาสตร์และแคลคูลัสเบื้องต้น3
MNGT 1301 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ3
รวม16

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชาหน่วยกิต
ACCT 1302 หลักการบัญชี 23
GENL 1104 หลักคำสอนพื้นฐานคริสตศาสนา3
GENL 1108ภาษาอังกฤษ 23
GENL 1112คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ3
MKTG 1301 หลักการตลาด3
รวม 15

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชาหน่วยกิต
BUAD 2301 กฎหมายธุรกิจ3
ECON 2301 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ3
GENL 1109 ภาษาอังกฤษ 33
GENL 2101 มนุษย์กับสังคม2
GENL 2113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3
MNGT 2204 การประกอบการธุรกิจ3
รวม17

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชาหน่วยกิต
BUAD 2302 สถิติเพื่อการวิจัย3
BUAD 2303 ภาษาอังกฤษธุรกิจ3
FINC 2301 การเงินธุรกิจ3
GENL 2106 จริยศาสตร์และการพัฒนาศีลธรรม3
MNGT 2206 การจัดการทุนมนุษย์3
MNGT 2302 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ3
รวม18

 

 

 

 

 

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชาหน่วยกิต
BUAD 3304 การภาษีอากร3
BUAD 3305 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ3
BUAD 3306 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ3
MNGT 3209ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่3
MNGT 3213 การบัญชีเพื่อการจัดการ3
MNGT 3214 การจัดการธุรกิจดิจิทัล3
รวม18

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชาหน่วยกิต
MNGT 3207 ภาวะผู้นำาและทักษะผู้บริหาร3
MNGT 3210 การวางแผนและการควบคุมการจัดการ3
MNGT 3215 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่3
MNGT 3220 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม3
วิชาเอกเลือก3
วิชาเอกเลือก3
รวม18

ปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชาหน่วยกิต
MNGT 4205 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ3
MNGT 4221 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ3
MNGT 4303 การบริหารเชิงกลยุทธ์3
วิชาเอกเลือก3
วิชาเลือกเสรี3
รวม15

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชาหน่วยกิต
MNGT 4216 สัมมนาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่3
วิชาเอกเลือก3
วิชาเอกเลือก3
วิชาเลือกเสรี3
รวม12

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชาหน่วยกิต
ACCT 1301 หลักการบัญชี 13
GENL 1101 แหล่งข้อมูลและทักษะการเรียนรู้1
GENL 1103 ชีวิตและพันธกิจของพระเยซู3
GENL 1107 ภาษาอังกฤษ 13
GENL 1111 คณิตศาสตร์และแคลคูลัสเบื้องต้น3
MNGT 1301การจัดการและพฤติกรรมองค์การ3
รวม16

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชาหน่วยกิต
ACCT 1302 หลักการบัญชี 23
GENL 1104 หลักคำสอนพื้นฐานคริสตศาสนา3
GENL 1108 ภาษาอังกฤษ 23
GENL 1112คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ3
MKTG 1301 หลักการตลาด3
รวม 15

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชาหน่วยกิต
BUAD 2301 กฎหมายธุรกิจ3
ECON 2301 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ3
GENL 1109ภาษาอังกฤษ 33
GENL 2101 มนุษย์กับสังคม2
GENL 2113ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3
MKTG 2202 พฤติกรรมผู้บริโภค3
รวม17

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชาหน่วยกิต
BUAD 2302สถิติเพื่อการวิจัย3
BUAD 2303ภาษาอังกฤษธุรกิจ3
FINC 2301 การเงินธุรกิจ3
GENL 2106จริยศาสตร์และการพัฒนาศีลธรรม3
MKTG 2203 การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่3
MNGT 2302การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ3
รวม18

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชาหน่วยกิต
BUAD 3304 การภาษีอากร3
BUAD 3305 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ3
BUAD 3306การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ3
MKTG 3204 การจัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า3
MKTG 3205 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ3
MKTG 3206 การตลาดระดับโลก3
รวม18

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชาหน่วยกิต
MKTG 3210 การตลาดดิจิตัล3
MNGT 3215 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่3
MNGT 3220 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม3
วิชาเอกเลือก3
วิชาเอกเลือก3
วิชาเลือกเสรี3
รวม18

ปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชาหน่วยกิต
MKTG 4201 การจัดการการตลาด3
MKTG 4207การวิจัยตลาด3
MNGT 4221 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ3
MNGT 4303 การจัดการเชิงกลยุทธ์3
วิชาเอกเลือก3
รวม15

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชาหน่วยกิต
MKTG 4208 สัมมนาการตลาดเชิงบูรณาการ3
วิชาเอกเลือก3
วิชาเอกเลือก3
วิชาเลือกเสรี3
รวม12